Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

 

     МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1991 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот

 

ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ

 


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

            1 дүгээр зүйлХуулийн зорилт

            Монгол Улсын газрын тосны тухай хуулийн  зорилт нь Монгол Улсын болон гадаад улсын байгууллага, иргэдээс тус улсын газрын хэвлийд оршиж буй газрын тосыг хайх, хамгаалах, олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

            2 дугаар зүйлХуулийн нэр томъёо

            1. "Газрын тос" гэсэн ойлголтод газрын хэвлийд байгаа шингэн тос, хий болон хатуу байдалтай хамтад нь буюу дангаар нь олборлож болох нүүрс-ус төрөгчийн төрөл бүрийн нэгдлийг хамааруулна.

            2. "Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа" гэсэн ойлголтод газрын тос хайх, хамгаалах, олборлох, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах ажиллагааг хамааруулна.

            3. "Газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллага" гэж Монгол Улсын Засгийн газраас газрын  тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах тухай гэрээ байгуулах, түүний биелэлтэд хяналт тавих эрх олгосон байгууллагыг хэлнэ.

            4. "Гэрээлэгч" гэж тус улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулах талаар газрын тосны хэрэг  эрхлэх байгууллагатай гэрээ байгуулсан Монгол Улсын болон гадаад улсын байгууллага, иргэнийг хэлнэ.

            3 дугаар зүйл. Газрын тосыг өмчлөх

            Монгол Улсын газрын хэвлийд байгаа газрын тос нь зөвхөн төрийн өмч байна.

            4 дүгээр зүйлГазрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг

                                                              төрөөс удирдах

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэн явуулна.

/Энэ хэсгийг 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

            2. Монгол Улсын Засгийн газар нь улс үндэсний аюулгүй байдлыг хангах,  газрын тосны орд-байгалийн агууламжид гэмтэл, хүн ам, байгаль орчинд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх,  түүх, соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах зорилгоор нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэгт газрын тос олборлохыг хориглох буюу хязгаарлах шийдвэр гаргаж болно.

            3. Газрын тосны хайгуулын хөтөлбөрийг боловсруулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих эрхийг зөвхөн газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллага эдэлнэ.

            4. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг Монгол Улсын Засгийн газар батлан гаргана.

            5 дугаар зүйлГадаадын гэрээлэгчийн эрх зүйн байдал

            Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гадаадын гэрээлэгч нь Монгол Улсын хуулийн этгээд, иргэдийн нэг адил Монгол Улсын эрх зүйн хамгаалалтад байж, Монгол Улсын хууль тогтоомж болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй.

 


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа

            6 дугаар зүйлГазрын тосны тухай гэрээнд

                                             тавих  үндсэн шаардлага

            Газрын тосны тухай гэрээнд дор дурдсан үндсэн шаардлага тавигдана:

                        1/ газрын хэвлийд байгаа ордын нөөцийн 20-иос доошгүй хувийг олборлож чадахуйц техник технологийг хэрэглэх;

                        2/ Монгол Улсад газрын тос боловсруулах үйлдвэр бий болгон хөгжүүлэхийг эрхэмлэх;

                        3/ мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, гадаадын иргэдийг хөлслөн ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэх;

                        4/ газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаанд эдийн засгийн  өндөр үр ашигтай, хүрээлэн байгаа орчны зохист тэнцвэрийг алдагдуулахааргүй техник, технологи хэрэглэх;

5/ газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тухай бүх мэдээ, баримт, тайланг газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллагад бүрэн эхээр нь шилжүүлэх;

                        6/ хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, ажиллагчдын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, эд хөрөнгө, байгалийн нөөц баялаг, газар, түүний хэвлий болон хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулахгүй байх, ашигласан талбайг сэргээх.

            7 дугаар зүйл. Гэрээлэгчид эдэлбэр олгох

            1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад зориулан эдэлбэр газрын зөвшөөрлийг орон нутгийн эрх барих байгууллага, уурхайн эдэлбэрийн зөвшөөрлийг Засгийн газар тус тус олгоно.

            2. Зөвшөөрсөн эдэлбэрийн хилээс гадна газрын тос хайх, олборлохыг хориглоно.

            8 дугаар зүйл. Гэрээлэгчийн үйл ажиллагаа

                                                  явуулах хугацаа

             1. Эрэл, хайгуулын ажил явуулах хугацаа 5 хүртэл жил байна.

            2. Газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллага нь гэрээлэгчтэй нөхцөлийг харилцан тохиролцсоны  үндсэн дээр эрэл, хайгуулын ажлын хугацааг 2 удаа тус бүр 2 жилээр сунгаж болно.

Гэрээлэгч эрэл, хайгуулын ажил явуулах хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гэрээний биелэлтийн явц, гэрээт талбайд эрэл, хайгуулын ажил үргэлжлүүлэн явуулах шаардлагыг харгалзан эрэл, хайгуулын ажил явуулах хугацааг 5 хүртэл жилээр сунгах асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсэгт 2003 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

            3. Газрын тосны ордыг ашиглах хугацаа нь газрын тос олборлохыг зөвшөөрөх тухай газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллагын шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 20 хүртэл жил байж болно.

            4. Гэрээлэгч нь боловсруулах үйлдвэр барих, шингэн тос, байгалийн хий тээвэрлэх хоолой тавих зэрэг үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц шинээр барьж байгуулах тохиолдолд орд ашиглах хугацааг газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллага хоёр удаа тус бүр 5 жилээс илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно.

            9 дүгээр зүйл. Гэрээлэгчид ногдуулах төлбөр, татвар

           

            1. Гэрээлэгч нь газрын тос олборлосны төлбөрийг улсад төлнө.  Төлбөрийн хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар тогтооно.

            Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр ажиллаж байгаа тохиолдолд газрын тос олборлосны төлбөрийг бүтээгдэхүүн хуваах тооцоонд оруулж болно.

            2. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэрээлэгчид Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан хувь хэмжээгээр татвар ногдуулна.

            3. Газрын тос олборлосны төлбөр, татвар төлөх хэлбэрийг гэрээлэгч болон газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллагын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газар тогтооно.

4.Гэрээлэгчийн татварын хувь, хэмжээ болон татварын орчныг тогтворжуулах асуудлыг Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд заасан журмын дагуу зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

            10 дугаар зүйл. Бүтээгдэхүүн хуваах

             1. Гэрээлэгч нь газрын тос олборлосны төлбөр болон зардлаа нөхөх хэсгийг нийт олборлолтоос хасаад үлдсэн бүтээгдэхүүнийг газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллагатай хуваана. Бүтээгдэхүүн хуваах хувь хэмжээг хоногт гаргаж байгаа газрын тосны хэмжээтэй уялдуулан тохиролцож газрын тосны тухай гэрээнд тодорхойлон заана.

            2. Гэрээлэгч хуваарьт газрын тосоо экспортлож болно.

            3. Газрын тосны хэрэг эрхлэх байгууллага нь гэрээлэгчээс түүний хуваарьт газрын тосыг Монгол Улсын дотоодын хэрэгцээнд нийлүүлэхийг хүсэх эрхтэй.

            11 дүгээр зүйл. Зардал нөхөх

            Гэрээлэгч нь газрын тосыг үр ашигтай олборлож  эхэлсэн нөхцөлд газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулсан зардлаа нөхөж авах эрхтэй.  Зардал нөхөхөд тухайн гэрээлэгчийн жилд олборлосон нийт газрын тосны 40 хүртэл хувийг зарцуулна.

            12 дугаар зүйлГаалийн татвараас чөлөөлөх

/Энэ зүйлийг 1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

 


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Маргааныг хянан шийдвэрлэх, хууль тогтоомж

зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

            13 дугаар  зүйлМаргааныг хянан шийдвэрлэх

            1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны явцад үүссэн эд хөрөнгийн маргааныг газрын тосны тухай гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын шүүх Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу хянан шийдвэрлэнэ.

            2. Газрын тосны тухай гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх, гэрээг хүчингүй болгох зэрэг  гэрээтэй холбогдох асуудлаар үүссэн маргааныг талууд хүсвэл НҮБ-ын  Олон улсын худалдааны эрх зүйн байгууллагын дүрмийн дагуу зохицуулан шийдвэрлүүлж болно.

            14 дүгээр зүйл. Хуулийн хариуцлага

            1. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааг дур мэдэн буюу зөвшөөрөлгүй явуулсан  бол тухайн этгээдийн уг үйл ажиллагаа явуулахад хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгө, олборлосон бүтээгдэхүүн, орлогыг Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хураан авч улсын орлогод шилжүүлнэ.

            Харин   уг  үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй байвал Монгол Улсын шүүх шийдвэрлэнэ.

            2. Гэрээлэгч талууд нь энэ хууль болон Монгол Улсын холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж байгууллага, иргэдэд хохирол учруулсан бол Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

            3. Гэрээлэгч талууд нь гэрээний үүргийг зөрчсөнөөс учирсан хохирлыг гэрээнд буюу Монгол Улсын иргэний хууль тогтоомжид заасны дагуу гэм буруутай тал нь нөхөн төлнө.

            15 дугаар зүйлХууль хүчин төгөлдөр  болох

            Энэ хуулийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батламжилсан өдрөөс дагаж мөрдөнө.

            БНМАУ-ЫН БАГА ХУРЛЫН

            ДАРГА                                                                       Р. ГОНЧИГДОРЖ

            БНМАУ-ЫН БАГА ХУРЛЫН

            НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                               Б. ЧИМИД

ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
"Сауд гоби коэл транс"-ын заргыг шүүхээс БҮХЭЛД НЬ ХЭРЭГСЭХГҮЙ болголоо

 Тост, Тосон бумбын нурууг хамгаалах Засгийн газрын шийдвэрийг ...

Өчигдөр, 17:04
Ам.долларын ханш суларч, зэсийн үнэ 4 дэх өдрөө дараалан өсөж байна

 Зэсийн үнэ дөрөв дэх өдрөө дараалан өсөж байна. АНУ-ын Төв банкны ...

Өчигдөр, 14:42
“Оюу Толгой” төслийн хэлэлцээтэй холбоотой асуудлыг ажлын хэсэг ирэх сарын дундуур Засгийн газарт танилцуулна

Ирэх сарын дундуур "Оюу Толгой” төслийн хөрөнгө оруулагч талтай хийж буй ...

Өчигдөр, 14:37
ХБНГУ-ын нүүрсний импорт 2020 онд жилийн дүнгээр 27.3 хувиар буурчээ

 Европт нүүрсний импортоор тэргүүлэгч Герман улс 2020 онд нийт 25.55 ...

Өчигдөр, 12:17
100 сая тоннын нөөц бүхий газрын тосны шинэ орд илрүүлжээ

 Бө Хайн буланд 100 сая тоннын нөөц бүхий газрын тосны шинэ орд ...

Өчигдөр, 10:48
Хятадад газрын тос, байгалийн хийн томоохон орд илрүүлжээ

БЭЭЖИН. /Xinhua/. БНХАУ-ын үндэсний оффшор газрын тосны корпорац ...

2021 оны 02 сарын 24, 12 цаг 15 минут
“Хармагтай” ордод хийсэн хайгуулын өрөмдлөгийн дүн эерэг гарлаа

        Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй ...

2021 оны 02 сарын 24, 10 цаг 09 минут
УУХҮЯ: I/01-II/14-нд төмрийн хүдэр, баяжмалын экспорт өмнөх оны мөн үеэс 18 хувиар буурсан

 Монгол Улс 2021 оны нэгдүгээр сарын нэгнээс хоёрдугаар сарын 14-ний ...

2021 оны 02 сарын 23, 13 цаг 14 минут
2021 оны 02 сарын 23, 11 цаг 12 минут
“China Shenhua Energy” нүүрсний гарц өссөн гэж мэдээлснээр хувьцааных нь ханш 6 хувиар өсөв

 БНХАУ-д нүүрс олборлолтоор тэргүүлэгч "China Shenhua Energy” ...

2021 оны 02 сарын 23, 09 цаг 32 минут
Оюутолгой төслийн хөрөнгө оруулагч "Рио Тинто" 9 тэрбум ам.долларын ногдол ашиг тараана

 Манай улсын Оюутолгой төслийн гол хөрөнгө оруулагч "Рио Тинто" ...

2021 оны 02 сарын 22, 16 цаг 27 минут
Reuters: “Рио Тинто” Монголын Засгийн газрын саналыг хүлээн авахад бэлэн

  Оюутолгой төслийн менежментийг хэрэгжүүлэгч "Рио Тинто” компани ...

2021 оны 02 сарын 22, 12 цаг 27 минут
АНУ-д нэн ховордсон амьтныг эсийн аргаар хувилжээ

 ВАШИНГТОН. /RT/. АНУ-ын эрдэмтэд устаж үгүй болж байгаа хар ...

2021 оны 02 сарын 22, 12 цаг 10 минут
"Рио Тинто" 9 тэрбумын ногдол ашиг хуваарилна

  Манай улсын Оюутолгой төслийн гол хөрөнгө оруулагч "Рио Тинто" ...

2021 оны 02 сарын 22, 10 цаг 31 минут
Судлаач Ганаа: “Rio Tinto"-гийн мэдээг тойрсон тэнэг маргаан

Уг нь би энэ бичвэрийг бичнэ гэж бодоогүй юм. Гэтэл сүлжээнд жиргээгээр ...

2021 оны 02 сарын 22, 10 цаг 21 минут
NASA-ийн робот станц Ангараг гарагт газардаж, эхний гэрэл зургуудаа илгээлээ

 АНУ-ын сансар судлалын NASA агентлагийн судалгааны робот станц ...

2021 оны 02 сарын 19, 17 цаг 39 минут
Ам.долларын ханш чангарч, АНУ-ын Засгийн газрын бондын өгөөж өссөнөөр алтны үнэ буурав

 Алтны спот үнэ долоо дахь өдрөө дараалан унаж байна. Энэ нь 2018 оны ...

2021 оны 02 сарын 19, 17 цаг 18 минут
Аж үйлдвэрийн салбар 415.9 тэрбум төгрөгөөр өслөө

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл энэ оны нэгдүгээр сарын урьдчилсан ...

2021 оны 02 сарын 19, 17 цаг 11 минут
Эдийн засгийн сэргэлт эрчимжиж, эрэлт өссөнөөр зэсийн үнэ тонн нь 8500 ам.доллар давлаа

 Эдийн засгийн эрэлт эрчимжиж байгаа энэ үед зэсийн үнэ өсөж, тонн нь ...

2021 оны 02 сарын 19, 17 цаг 06 минут
2021 оны 02 сарын 19, 16 цаг 57 минут
СЯ: Ирэх оны төсвийн орлогын 26 орчим хувийг уул уурхайгаас төвлөрүүлэхээр тооцоолсон

Засгийн газар ирэх онд уул уурхайн салбарын орлого анх удаа 3.4 их наяд ...

2021 оны 02 сарын 19, 16 цаг 49 минут
Замгүйн улмаас заменд суух монгол нүүрс

БНХАУ Австралийн нүүрсний импортод хориг тавьснаас хойш Хятадын ...

2021 оны 02 сарын 19, 16 цаг 28 минут
Нэг баррель “Brent” нефтийн үнэ 65 ам.долларыг давлаа

    Нэг баррель "Brent” загварын газрын тосны үнэ 2020 оноос ...

2021 оны 02 сарын 19, 14 цаг 12 минут
Европ руу экспортлох 70 бүтээгдэхүүний жагсаалтыг дэмжихийг хүслээ

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Европын Холбооноос Монгол ...

2021 оны 02 сарын 19, 13 цаг 53 минут
Төрийн тахилгат ууланд олгосон лицензүүд-9

Монгол Улсын төрийн тахилгат 10 хайрханы нэг нь их говийн үзэсгэлэнт ...

2021 оны 02 сарын 19, 13 цаг 14 минут
Үлэг гүрвэлүүд солир бус сүүлт одны улмаас мөхсөн байж магадгүй

 ВАШИНГТОН. /CNN/. Үлэг гүрвэлүүд солир бус сүүлт одны улмаас ...

2021 оны 02 сарын 19, 12 цаг 59 минут
Батлагдсан вакцин бус баталгаагүй мэдээлэл аюултай

Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг энэ сарын 23-наас ...

2021 оны 02 сарын 19, 00 цаг 12 минут
БНХАУ 2020 онд Монголоос импортолсон коксжих нүүрсний хэмжээ 29 хувиар буурсан

      Өнгөрсөн 2020 оны эхний 11 сард БНХАУ-ын Монгол ...

2021 оны 02 сарын 18, 16 цаг 24 минут
Оюутолгойн асуудлыг хариуцсан 20 гишүүнтэй ажлын хэсэг байгуулжээ

УИХ-ын дарга Г.Занданшатар өчигдөр захирамж гаргаж Оюутолгой ордын ...

2021 оны 02 сарын 18, 15 цаг 42 минут
Төмөр замын осол дахин гарч ГУРВАН ВАГОН замаас гарч галт тэрэгтэй мөргөлджээ

 Шинийн нэгний өдөр буюу энэ сарын 12-13-нд шилжих шөнө Улаанбаатар ...

2021 оны 02 сарын 18, 13 цаг 55 минут
Австралийн дархан цаазат газрыг сүйтгэсэн Рио Тинто-Оюу толгойн хэрэг юу болов оо?

  1. Эх орны минь байгаль уул усыг болон Үнэт түүхийн соёл ...

2021 оны 02 сарын 18, 12 цаг 22 минут
Антарктидаас шинэ амьд биет илрүүлжээ

 Эрдэмтэд Антарктидын мөсөн тавцангийн (900 метрийн гүнд) ёроолоос ...

2021 оны 02 сарын 18, 11 цаг 51 минут
Г.Тэмүүлэн: Газрын тосны эрэл хайгуул хийж буй аж ахуйн нэгжийг дэмжих асуудлыг хөндөнө

 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд "Газрын тосны ...

2021 оны 02 сарын 18, 11 цаг 20 минут
Бодит бус боломж амласан заруудад хууртахгүй байхыг уртын тээвэрчдэд анхаарууллаа

  Сүүлийн үед өндөр цалин, урьдчилгаатай тээвэрт тээврийн ...

2021 оны 02 сарын 17, 16 цаг 00 минут
Зэсийн үнэ тонн нь 8393.50 ам.доллар болоод байна

 Компаниудын хувьцааны ханш өсөж, ам.долларын ханш суларснаар зэсийн ...

2021 оны 02 сарын 17, 15 цаг 59 минут
2021 оны 02 сарын 17, 10 цаг 14 минут
Энэтхэг 30 сая тонн коксжих нүүрс авах сонирхолтой

      "Монголын нүүрс ассосация”-аас Энэтхэгийн "Нүүрс ...

2021 оны 02 сарын 17, 09 цаг 51 минут
Зэсийн үнэ 2012 оноос хойших дээд түвшинд хүрлээ

      Компаниудын хувьцааны ханш өсөж, ам.долларын ханш ...

2021 оны 02 сарын 16, 18 цаг 14 минут
Л.Наранбаатар: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Гашуунсухайтын төмөр замын ажлыг зогсоосон

Уул уурхайн инженер-эдийн засагч Л.Наранбаатар Тавантолгойд барих ёстой ...

2021 оны 02 сарын 10, 20 цаг 05 минут
2021 оны 02 сарын 10, 16 цаг 41 минут
Reuters: “Оюу Толгой” төслийн гэрээг шинэчлэх саналыг МУ-аас илэрхийлсэн

"Оюу Толгой” төслийн гүний уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн ...

2021 оны 02 сарын 10, 11 цаг 56 минут
“Түмний байр”-ын С.Мөнхбат Асгатын мөнгөний ордыг худалдаж авах уу?

  Орон сууцанд орох боломжгүй иргэдийг орон сууцжуулах "Түмний ...

2021 оны 02 сарын 08, 17 цаг 50 минут
2021 оны 02 сарын 08, 10 цаг 07 минут
FT: Монгол Улс уурхайн гэрээг цуцлахын тулд Риогоос дэмжлэг эрж байна

  Монгол Улсын Засгийн газар говьд байх 6.75 тэрбум ам.долларын ...

2021 оны 02 сарын 08, 09 цаг 49 минут
Монголд Л.Оюун-Эрдэнэ, “Рио Тинто”-Д Б.Болд

      "...Алтан дээр суусан гуйлгачин” гэж биднийг аль ...

2021 оны 02 сарын 05, 09 цаг 27 минут
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 1,9 сая тонн нүүрс борлуулав

 "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХКэнэоны нэгдүгээр сард 308 тэрбумтөгрөгийн ...

2021 оны 02 сарын 04, 18 цаг 29 минут
24 настай ерөнхий инженер: "Монгол залуус гаднын зөвлөхгүйгээр гүүр барьж чадна"

Өмнийн цэнхэр говийг өнгөрөгч амралтын өдрөөр зориод ирлээ. Өнгө ижил ...

2021 оны 02 сарын 04, 10 цаг 46 минут
Б.Жонсон уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар уулзалт хийнэ

 НЬЮ-ЙОРК. /TASS/. НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн уур амьсгалын ...

2021 оны 02 сарын 03, 10 цаг 09 минут
Хятадын зах зээл дэх Монголын нүүрсний орон зай

  "Нүүрсний зах зээл 2021” сэдэвт  Монгол, Хятадын цахим ...

2021 оны 02 сарын 03, 09 цаг 33 минут
2021 оны 02 сарын 02, 13 цаг 26 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани