Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

"Баялгийн сан" ба төрийн оролцоо, дэлхийн жишиг

"Баялгийн сан" ба төрийн оролцоо, дэлхийн жишиг

 

*Нэг. "БAЯЛГИЙН САН” БАЙГУУЛСАН ДЭЛХИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ТУРШЛАГА
 
Ѳѳрийн БАЯЛАГ гэж тодорхойлсон зүйлээсээ орлого тѳвлѳрүүлж, тѳвлѳрүүлсэн орлогыг ѳнѳѳ ба хойч үеийнхэнд тэнцвэртэй хуваарилах зорилго бүхий САН- г байгуулж, түүгээрээ дамжуулан баялгийн хуваарилалтыг хийдэг улс орнууд ѳдгѳѳ дэлхий дээр олон болжээ. Олон улсад "Soverieng Wealth Fund” буюу "Улсын баялгийн сан”-гууд туршлага хуримтлуулж хѳгжихийн хэрээр 2010 оны дунд үеэс баялгийн сангуудад нийтлэг шинэ зорилго ажиглагдах болсон нь, тухайн улсын макро эдийн засгийн тогтолцоог хамгаалах үр дүнтэй арга хэрэгслэл мѳн гэдгийг хүлээн зѳвшѳѳрч, практикт ашиглах болсон явдал юм. Аливаа улс оронд ѳѳрийн баялгийн экспортоос үүдэн гаднаас орж ирж буй их хэмжээний валютын урсгалаас дотоодын эдийн засагт учирч болзошгүй сѳрѳг үр дагаврыг хамгаалах, гадаад валютын их хэмжээний урсгалыг үндэсний эдийн засагт зохистой шингээх арга зам нь баялгийн сан болсон тѳдийгүй, энэ сан нь ѳѳрѳѳ макро эдийн засгийг хамгаалах хэрэгслэл болсон гэдгийг дэлхий дахинаараа хүлээн зѳвшѳѳрч ашиглах болжээ. Энэ тѳрлийн сангийн ѳмчлѳгч нь тухайн улс орны Засгийн Газар байдгаараа онцлогтой.
 
2018 оны байдлаар дэлхийн хэмжээнд нийтдээ 120 орчим баялгийн сан байгаа бѳгѳѳд эдгээрийн нийт актив нь 11 их наяд ам долларт хүрээд байна. 2008 онд Вашингтон хотод баялгийн сангуудын тухай ойлголтуудыг нэгтгэх, түүний үйл ажиллагааны зарчим агуулгыг хууль зүйн хувьд боловсронгуй болгох зорилго бүхий Олон Улсын ажлын хэсгийг ОУВС ийн гишүүн бѳгѳѳд баялгийн сан бүхий 26 орны бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ. Ингэснээр "Сантьягогийн зарчмыг батлах тухай” Олон Улсын конвецод баялгийн сан бүхий улс орнууд сайн дураар нэгдэн орж, уг баримт бичгийн хүрээнд нийт 24 зарчим, практикийг  үйл ажиллагаанд мѳрдѳхийг хүлээн зѳвшѳѳрсѳн байна. 2009 онд Англи улсад зохион байгуулагдсан Олон Улсын баялгийн сангийн анхдугаар чуулга уулзалтад дэлхийн 30 гаруй орны баялгийн сангийн удирдлагууд оролцож, баялгийн сангийн зарчмыг үйл ажиллагаандаа мѳрдѳхѳѳр хүлээн зѳвшѳѳрчээ.
 
*1953 онд Кувейт улс газрын тосны орлогоосоо хуримтлал үүсгэн байгуулсан "Kuwait Investment Autority” буюу "Кувейтын Хѳрѳнгѳ Оруулалтын Сан” ѳдгѳѳ 592 тэрбум ам долларын хуримтлалтай болсон байна.
*1990 онд "Норвегийн Газрын Тосны Сан” нэрээр байгуулагдсан "Government Pension Fund-Global” сан нь ѳдгѳѳ 1,2 их наяд ам долларын хѳрѳнгѳтэй "Apple”, "Microsoft”, "Nestle” зэрэг компаниудын хувьцааг эзэмшдэг гэдгээрээ тэргүүлж байна.
 
*Одоогоор дэлхийд тэргүүлж буй баялгийн сангууд:
 
1.     Норвегийн тэтгэврийн сан
2.     Хятадын хѳрѳнгѳ оруулалтын корпораци
3.     Абу Дабигийн хѳрѳнгѳ оруулалтын сан
4.     Кувейтын хѳрѳнгѳ оруулалтын сан
5.     Хонг Конгийн хѳрѳнгѳ оруулалтын сан
6.     Саудын Арабын хѳрѳнгѳ оруулалтын сан
7.     Хятадын гадаад валютын удирдлагын хѳрѳнгѳ оруулалтын сан
8.     Сингапурын Засгийн Газрын хѳрѳнгѳ оруулалтын корпораци
9.     Сингапурын Темасек холдинг
10. Саудын Арабын нийтийн хѳрѳнгѳ оруулалтын сан
 
Баялгийн сангууд дараах 4 чиглэлд хѳрѳнгѳѳ байршуулдаг аж. Үүнд:
 
1.     Мѳнгѳн хѳрѳнгѳ түүнтэй адилтгах зүйлс
2.     Тогтмол орлоготой үнэт цаас
3.     Олон Улсын болон үндэсний компаниудын хувьцаа
4.     Хѳдлѳх, үл хѳдлѳх хѳрѳнгѳ, дэд бүтэц, бусад тѳрлийн хѳрѳнгѳ оруулалт
 
*Хоёр. МОНГОЛД "БАЯЛГИЙН САН” БАЙГУУЛАХ ОРОЛДЛОГО
 
*2009 оны 11 сарын 18 ны ѳдѳр "Хүний хѳгжил сангийн тухай” хуулийг УИХ аар баталж, анхны үндэсний хэмжээний санг байгуулжээ. Ашигт малтмал, уул уурхайн салбарын орлогоос хуримтлал үүсгэж, тогтвортой ѳсѳн нэмэгдэх байнгын нѳѳц бүрдүүлэн иргэддээ тэгш хүртээх зорилго агуулсан боловч хэрэгжүүлж чадаагүй. Шалтгаан нь, сангийн орлогын эх үүсвэр тогтворгүй буюу иргэддээ бэлэн мѳнгѳ хэлбэрээр тарааснаас санд хѳрѳнгѳ тѳвлѳрүүлэх нѳхцѳлийг бүрдүүлж чадаагүй. Энэ нь эргээд эдийн засагт ѳрийн дарамт үүсгэсэн ба сангийн хѳрѳнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх үндсэн үүрэгтэй Тѳр хэт хутгалдсанаар сангийн менежмэнтийн бодлого улстѳрѳѳс хамааралтай болж үндсэндээ дампуурсан байна.
 
*2016 оны 2 сарын 5 ны ѳдѳр "Ирээдүйн ѳв сангийн тухай” хуулийн тѳслийг УИХ баталж, "Хүний хѳгжил сангийн тухай” хуулийг хүчингүй болголоо. Энэ хууль хэрэгжин санд бага зэрэг хѳрѳнгѳ тѳвлѳрч байгаа ч, баялгийн сангийн талаарх олон улсад хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн нийтлэг зарчимуудад нийцэхгүй байна. Энэ хуулиар 1.Ирээдүйн ѳв санг байгуулах 2.Түүний хѳрѳнгийг удирдах Тѳрийн ѳмчит корпорацийн эрх зүйн байдлыг тогтоосон хэдий ч, санд хѳрѳнгѳ тѳвлѳрүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулж, хѳрѳнгийг удирдахад оролцох бүтэцийг хуульд заасны дагуу байгуулаагүй байна. Түүнчлэн энэ хуулийн зохицуулалт нь:
 
1.Ѳмчийн тѳрѳл хэлбэрийн талаарх Үндсэн хууль болон Иргэний хуулийн суурь зарчимд тулгуурлаагүй
2.Сангийн дээд удирдлагыг Тѳрийн нэг институцид хэт тѳвлѳрүүлсэн
3.Сангийн хѳрѳнгийг бүхэлд нь урт удаан хугацаанд царцаасан
4.Сангийн хѳрѳнгийн зарим хэсгийг Олон Улсын бас үндэсний томоохон тѳслүүдэд байршуулах боломжуудыг хаасан
5.Корпорацийн эрх зүйн нийтлэг зохицуулалтыг тодорхой тусгаагүй гэх мэт сул талууд байснаас үр дүнд хүрэх боломжгүй гэж дүгнэжээ.
 
 
*Монгол улсын Засгийн Газраас 2018 оны дунд үеэс "Баялгийн Сан”- г олон улсад хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн сан болгон ѳѳрчлѳх практик шаардлага бий болсон гэж үзэн судалгаа хийж эхэлсэн байна. Сантьяагогийн зарчимд "Баялгийн сан гэдэг нь Засгийн Газрын эзэмшилд байдаг тусгай зориулалтын хѳрѳнгѳ оруулалтын сан юм” гэсэн үндсэн зарчмыг одоо шинээр боловсруулж буй "Баялгийн сангийн тухай хууль”-д эрх зуйн хувьд үндэслэл болон баримталжээ.
 
 
Уг баримт бичигт сангийн зорилгыг "Макро эдийн засгийн зорилтыг хангуулах зорилгоор Засгийн Газраас байгуулдаг баялгийн сан нь санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд ѳѳрийн хѳрѳнгийг эзэмшин удирдаж, захиран зарцуулах замаар санхүүгийн зах зээлд хѳрѳнгѳ оруулалт хийж, ѳѳрийн улсын хѳрѳнгѳ оруулалтын стратегийг хэрэгжүүлнэ” гэж заасныг харгалзан Монгол Улсын баялгийн сангийг арвижуулах зохицуулалтыг тусгасан аж.
 
 
…Монголд "Баялгийн Сан”-г байгуулахдаа улстѳрийн зорилгоор, магадгүй уг хѳрѳнгийг сонгуульд ашиглах ч юм уу, эсвэл сонгуулийн амлалтаа хэрэгжүүлэхийн тулд ашиглаад байсан мэт дүр зураг ажиглагдаж байна. Ирээдүй үеийнхний сайн сайхны тѳлѳѳ, эсвэл хѳгжлийн алсын бодлоготой уялдуулах гэх мэт санаа нь бодитоор мэдрэгдсэнгүй. Мэргэжлийн зарим хүмүүстэй холбогдон саналыг нь сонсоход, хэд хэдэн асуудал дээр санал зѳрж байна билээ.
 
 
1.     "Баялгийн Сан”- гийн хѳрѳнгийг 20-30 жилийн хугацаанд зарцуулахгүйгээр хадгалах ёстой. Ашиглаж болох шаардлага нь, онц аюултай гамшиг тохиолдсон үед байж болох юм
2.     Дотоод эрсдэлээсээ хамгаалж "Баялгийн Сан”- гийн хѳрѳнгийг гадаадын дансанд байрлуулсан нь дээр
3.     "Баялгийн Сан”- гийн менежмэнтийг дэлхийн хэмжээний туршлагатай байгууллагаар хийлгэж, тэднээс суралцан ирээдүйн мэргэжилтнээ бэлтгэх
4.     "Баялгийн Сан”- нь улстѳрчдийн мэдлээс болон улстѳрийн зорилгоос ангид байх ёстой” гэсэн санаан дээр бүгд санал нийлж байв
 
"Баялгийн Сан” гийн шинэ хуулийг олон улсын туршлагад нийцүүлэхдээ Монголын онцлогийг харгалзан мэрэгжлийн хүмүүсийн саналыг харгалзан үзэх байх. Ѳнѳѳгийн нѳхцѳлд "Баялгийн Сан”- гийн хѳрѳнгийн тодорхой хувийг "Тогтвортой хѳгжлийн бодлогo”-ын суурийг бий болгоход зарцуулах нь зѳв шийдэл ч байж болох юм. Бид, ирээдүйдээ хандсан зѳв бодлого, шийдлийг одоо л эхлүүлэхгүй бол хожимдож мэдэхээр байна.
 
*Гурав. "БАЯЛГИЙН САН”  ГИЙН САНХҮҮЖИЛТ БАС ѲГѲѲЖ
 
Баялгийн сан буюу Хѳрѳнгѳ оруулалтын сан нь дараах байдлаар ялгаа бүхий санхүүжилтийн хэлбэрүүдтэй байдаг. Үүнд:
 
1.     Tѳрийн мэдлийн ашигт малтмалын уурхайн экспортоос \Ботсвана, Кувейт, Чили, Эмират\
2.     Уул уурхайн экспортын татвараас  \Орос, Альяска\
3.     Санхүүгийн илүүдэл хѳрѳнгѳнѳѳс  \БНСУ\
4.     Тэтгэвэрийн сангаас \Франц, Ирланд, Шинэ Зеланд\
5.     Тѳв Банкны нѳѳцѳѳс \Хятад, Сингапур\
6.     Ѳмч хувьчлалын орлогоос  \Австрали, Малайз\
 
"Баялгийн Сан”- г үндсэн зорилгын хувьд ОУВС аас 5 ангилан авч үзжээ. Үүнд:
 
1.     Tогтворжуулалтын сан. Тогтворгүй орлогын сѳрѳг нѳлѳѳг багасгах зорилготой, орлогын хэмжээнээс хамааран зарцуулалтын хэмжээг тодорхойлдог  \Азербайджан, Алжир, Венесуэль, Казахстан, Тринадад ба Тобагo, Чили\
2.     Хадгаламжийн сан. Ирээдүй үедээ зориулан баялаг хуримтлуулахыг зорилго болгодог \ Альяска. Катар, Кувейт\
3.     Валютын нѳѳцийн хѳрѳнгѳ оруулалтын корпорациуд. Гадаад валютынхаа тодорхой хэсгийг ашиглан санхүүгийн зах зээлд ѳндѳр эрсдэлтэй боловч ашиг ихтэй хѳрѳнгѳ оруулалтыг хийдэг \Солонгос, Хятад, Тайвань\
4.     Хѳгжлийн сан. Ашгийг ирээдүйн хѳгжлийн зорилгод ашигладаг \Казахстан, Малайз\
5.     Тэтгэвэрийн нѳѳцийн сан.  Үндэсний тэтгэвэрийн сангийн тодорхой хэсгийг хадгалж, нийгмийн сайн сайхны тѳлѳѳ хуримтлал бий болгодог \Австрали, Ирланд, Шинэ Зеланд, Франц\
 
Монголын Баялгийн сангийн хувьд:
 
*Сангийн орлогын эх үүсвэр хаанаас бүрдэх вэ?
 
1.     Нѳѳц ашигласны тѳлбѳр
2.     Хувьцааны ноогдол ашиг
3.     Орд ашиглахтай холбогдуулан авсан урьдчилгаа мѳнгѳ, зээлийн тодорхой хэсэг
4.     Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслэл ашиглах
5.     Хѳрѳнгѳ оруулалт хийснээс олох цэвэр ашиг
 
*Иргэд сангаас ямар хэлбэрээр ѳгѳѳж хүртэх вэ?
 
1.     Шууд хэлбэрээр \Орон сууц худалдаж авсаны тѳлбѳр, Сургалтын тѳлбѳр, бэлэн мѳнгѳ\
2.     Шууд бус хэлбэрээр \Тэтгэвэрийн насны иргэдийн нийгмийн амьдралд үзүүлэх дэмжлэг\
3.     Дам нѳлѳѳ  \Уул уурхайн  салбарын бүтээн байгуулалтын үр дүнд ажлын байр бий болгох, Иргэдийн амжиргаа орлогын эх үүсвэр сайжрах\
 
…Бусдаас хамааралтай байх дургүй мѳртлѳѳ хийрхэлээсээ болоод хамааралтай болчихдог, ѳѳрѳѳ хичээж хѳдѳлмѳрлѳхгүй хэрнээ баяжсан нэгнийг үзэн яддаг, болж бүтэхгүй байгаа бүхнийхээ бурууг бусдаас хайдаг, "тѳр биднийг харж халамжлахгүй байна” хэмээн гомдоллодог монголчууд бидний хувьд энэ цаг мѳчид "Баялгийн Сан” зѳв хувилбар байж болох юм гэж бодоод байна л даа. Мэдээж энэ нь тѳгс хувилбар биш хэдий ч цаг үедээ зохицон хэрэгжүүлж болох хувилбар байж болох юм. Зүгээр л сургаар хийрхэж шүүмжлэхээс” Баялгийн Сан”- гийн талаар наад захын ойлголттой болбол тун сайн. Бас дэлхийн нийтийн хандлагыг анзаарч бидэнд тохирохыг сонгож болмоор. Дэлхий нийтээрээ "Аз жаргалтай амьдрах” хувилбарыг олж чадаагүй ч эрж хайсаар л … Mонголчууд бидний хоцрогдол "боломж” болон хувирч болох юм хэмээн би заримдаа мѳрѳѳддѳг юм.
 
 
 
Харнууд овгийн Гомбосүрэнгийн Галбадрах
 
Вашингтон ДС хот                                                                                          2019-10-03
"Баялгийн сан" ба төрийн оролцоо, дэлхийн жишиг
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
БНХАУ зогсоогоод байсан нүүрс тээвэрлэлтийн сүлжээнийхээ 70 хувийг сэргээжээ

Корона вирусийн шинэ төрлийн халдварын улмаас БНХАУ хүн олноор ажилладаг ...

2020 оны 02 сарын 22, 14 цаг 41 минут
Б.Ганхуяг: IPO гаргахад бэлэн болсон

   Т.САЙХАН   "Эрдэнэс Тавантолгой” компани олон улсын зах ...

2020 оны 02 сарын 21, 18 цаг 53 минут
Ц.Даваасүрэн: "Оюутолгой" компани хэт өндөр үнээр цахилгаан станц барих санал гаргасан

 Эрчим хүчний яамнаас 2019 онд хийсэн ажлынхаа тайлан болон энэ ...

2020 оны 02 сарын 21, 17 цаг 38 минут
Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой хэргийн шүүх хурал хойшилжээ

Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой нэр бүхий  шүүгчдэд холбогдох ...

2020 оны 02 сарын 21, 16 цаг 37 минут
Тавантолгойн ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээ “хорлон сүйтгэх ажиллагаа” байсан уу?

Ерөнхий сайд асан М.Энхсайханыг “хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа ...

2020 оны 02 сарын 21, 14 цаг 50 минут
Оюутолгойтой холбоотой татварын маргааныг Арбитрын шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болжээ

Монголын үндэсний татварын ерөнхий газраас 2018 оны нэгдүгээр ...

2020 оны 02 сарын 21, 13 цаг 43 минут
Нүүрсээ Оросын нутгаар 7000км тойруулж, далайгаар Зүүн Өмнөд Азид гаргах юм гэнэ

ОХУ-ын нүүрсний батлагдсан нөөц Монголынхоос 1200 дахин их байдаг. ...

2020 оны 02 сарын 21, 13 цаг 12 минут
“Rio Tinto” компани арбитрын шүүхэд ханджээ

ЛОНДОН. /Reuters/. “Оюу толгой” компани Монгол Улсын ...

2020 оны 02 сарын 21, 13 цаг 01 минут
"Туркойз хилл ресурс" 150 сая долларын татварын асуудлаар арбитрт хандахаар болсноо мэдэгдлээ

Монгол Улсын Засгийн газартай татварын маргаанаа шийдэж чадаагүй тул энэ ...

2020 оны 02 сарын 21, 11 цаг 12 минут
"Туркойз Хилл Ресурс" Засгийн газрыг арбитрын шүүхэд өгөхөө мэдэгдлээ

"Оюу Толгой” төслийн голлох хөрөнгө оруулагч "Туркойз Хилл Ресурс” өчигдөр ...

2020 оны 02 сарын 21, 10 цаг 41 минут
SOMO: АНУ, Рио Тинто Монголын Засгийн газрын "тархийг угааж", өрөнд оруулсан

 Амстердамд байрлах Олон үндэстний корпорацийн судалгааны төвийн ...

2020 оны 02 сарын 21, 10 цаг 27 минут
Кувейт, Саудын Араб төвийг сахисан бүсэд нефть олборлож эхэлжээ

 Кувейт болон Саудын Арабын хилийн бүс дэх төвийг сахисан бүсэд ...

2020 оны 02 сарын 20, 19 цаг 09 минут
"Эрдэнэт үйлдвэр"-ийн Оёдлын цех амны хаалт үйлдвэрлэж байна

 Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Шинэ коронавирусний халдвараас урьдчилан ...

2020 оны 02 сарын 20, 18 цаг 19 минут
Хийн хоолойг Монголоор дамжуулах ТЭЗҮ-ийг боловсруулах Оросын талын ажлын хэсэг байгуулагджээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн өнгөрсөн оны 12 дугаар сард ОХУ-д ...

2020 оны 02 сарын 20, 17 цаг 16 минут
Ө.Энхтүвшин: Гуравдугаар сарын 2-ноос нүүрс болон газрын тосны экспортыг сэргээх шийдвэр гаргалаа

Улсын Онцгой комисс өнөөдөр хуралдаж нүүрс, газрын тосны экспортыг ...

2020 оны 02 сарын 20, 17 цаг 07 минут
Нийслэл рүү 50 кг түүхий нүүрс нэвтрүүлэхийг завджээ

Хонхорын авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх хяналтын цэгээр 2020 оны 2 дугаар ...

2020 оны 02 сарын 20, 17 цаг 04 минут
Гайхамшигтай эрдэнийн чулуу алмаазын тухай сонирхолтой баримтууд

 Алмаз эрдэнэ бол зөвхөн эмэгтэй хүний ​​шүтээн биш, геологичдын ...

2020 оны 02 сарын 20, 13 цаг 55 минут
Амьтан, ургамлын гуравны нэг нь 50 жилийн дотор устаж үгүй болно

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 2070 он гэхэд дэлхий дээрх амьтан, ...

2020 оны 02 сарын 20, 12 цаг 57 минут
"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ хавар эхэлнэ

"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ хавар ...

2020 оны 02 сарын 20, 12 цаг 54 минут
"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ хавар эхэлнэ

 "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн барилга угсралтын ажил энэ ...

2020 оны 02 сарын 20, 12 цаг 12 минут
БНХАУ зогсоогоод байсан нүүрс тээвэрлэлтийн сүлжээнийхээ 70 хувийг сэргээжээ

Корона вирусийн шинэ төрлийн халдварын улмаас БНХАУ хүн олноор ажилладаг ...

2020 оны 02 сарын 20, 11 цаг 34 минут
“Амгалан дулааны станц” ХХК-ийг төрийн өмчит компани болголоо

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар “Дулааны IV цахилгаан ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 45 минут
Дорнод аймагт 4.2 магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт болжээ

Дорнод аймгийн Матад сумын Буян-Өндөр багийн Царилтын хошуу” ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 34 минут
Засаг чангарч, “Рио Тинто” гэдийх үү?!

Оюутолгойн гэрээг магтахаасаа муулдаг хүн олон.  Тэр гэрээг ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 28 минут
Алтны үнэ сүүлийн долоон жилийн хугацаанд хамгийн дээд цэгтээ хүрчээ

Алтны үнэ нэг трой унц нь 1600 ам.доллароос дээшилж, 2013 оноос хойших ...

2020 оны 02 сарын 20, 10 цаг 09 минут
Газрын наймаанаас эхтэй байгаль эхийн эсрэг гэмт хэрэг-II

 Улсын хэмжээнд 2015-2018 онд олгосон газруудтай холбоотой зөрчил ...

2020 оны 02 сарын 19, 18 цаг 59 минут
Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн компаниудын тусгай зөвшөөрлийг цуцлав

 Увс аймгийн Цагаан хайрхан суманд хууль бусаар алт олборлохоор зэхэж ...

2020 оны 02 сарын 19, 18 цаг 22 минут
Казахстан “Сибирийн хүч-2” хоолойг сонирхсон хэвээр

 Казахстаны Эрчим хүчний сайд Нурлан Ногаев энэ сарын 18-нд мэдэгдэл ...

2020 оны 02 сарын 19, 18 цаг 19 минут
Н.Цэрэнбат сайдын тушаалаар 16888 амьтан “цаазаар авахуулах” нь ээ

Засгийн газар тусгай болон ахуйн зориулалттай ан агнуурын тоог баталдаг ч ...

2020 оны 02 сарын 19, 17 цаг 36 минут
Энэ өдөр түүхэнд: Дэлхийн халим хамгаалах өдөр

Хоёрдугаар сарын 19 бол Дэлхийн халим хамгаалах өдөр. Энэ өдрийг 34 жилийн ...

2020 оны 02 сарын 19, 17 цаг 30 минут
Коронавирусээс сэргийлж “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжжээ

 Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020.02.13-наас эхлэн улс даяар ...

2020 оны 02 сарын 19, 15 цаг 31 минут
Үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг БНХАУ-аас өөр улсаас импортлох боломжийг судлахыг хүслээ

Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийг нуруун дээрээ үүрч яваа аж ахуйн ...

2020 оны 02 сарын 19, 15 цаг 22 минут
Австралид 113 төрөл зүйлийн амьтанд “яаралтай тусламж” шаардлагатай байна

Австрали улсад дэгдсэн ойн түймрийн улмаас тоо толгой нь хорогдож, ...

2020 оны 02 сарын 19, 13 цаг 47 минут
“Ойгон нуур"-т хорогдсон 143 үхрийн сэг зэмийг гаргаж дуусжээ

Завхан аймгийн Түдэвтэй сумын Ойгон багийн “Ойгон ...

2020 оны 02 сарын 19, 11 цаг 40 минут
Дэлхийн хамгийн баян хүн $10 тэрбумыг уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх үйлсэд хандивлана

Дэлхийн хамгийн баян хүн гэгддэг Амазон компанийн үүсгэн байгуулагч Жэф ...

2020 оны 02 сарын 19, 10 цаг 55 минут
Хууль бусаар алт олборлох гэж байсан компанийн тусгай зөвшөөрлийг цуцаллаа

 Увс аймгийн Цагаан хайрхан суманд хууль бусаар алт олборлохоор зэхэж ...

2020 оны 02 сарын 19, 10 цаг 53 минут
Коронавирус ба Монголын эдийн засаг

Зүрх судсаар орж ирсэн цусыг уушги руу дамжуулдаг. Уушги түүнийг нь ...

2020 оны 02 сарын 19, 09 цаг 17 минут
М.Оюунчимэг: Байгалийн баялгийг иргэддээ тэгш хуваарилах чинь өөрөө ардчилал байхгүй юу

УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны дарга М.Оюунчимэгтэй ярилцлаа. ...

2020 оны 02 сарын 18, 16 цаг 25 минут
ӨМНӨГОВЬ: Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажилд Тавантолгой компани дэмжлэг үзүүлэв

Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улс орон даяар зохион байгуулж, ...

2020 оны 02 сарын 18, 14 цаг 09 минут
Хөрөнгө оруулалт татах асуудлаар Улаанбаатарт бизнес эрхлэгчдийн форум хийхээр 10 гаруй улсын сайдтай тохиролцжээ

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар Мюнхений аюулгүй байдлын Бага хуралд ...

2020 оны 02 сарын 18, 12 цаг 46 минут
Тавантолгойн цахилгаан станцыг 924 сая ам.доллараар барих ТЭЗҮ бэлэн болжээ

“Оюу толгой” компани Тавантолгойн цахилгаан станцын төслийн ...

2020 оны 02 сарын 18, 11 цаг 37 минут
Шалган нэвтрүүлэх товчоодод тухайн иргэний орж гарсан болон машины дугаараар мэдээлэл бүртгэгдэнэ

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан ...

2020 оны 02 сарын 18, 11 цаг 32 минут
ТАНИЛЦ: 1072 хувьцаагаа шалгах боломжууд

 "Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч иргэд хэчнээн ...

2020 оны 02 сарын 18, 10 цаг 33 минут
Рио Тинто шүүхийн үүдэнд тулж ирэв

 -Аварга загасыг шүүхэд дуудсан Ричард Баулигийн хэрэг ирэх ...

2020 оны 02 сарын 18, 09 цаг 59 минут
Жефф Безос уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд 10 тэрбум ам.долларыг хандивлана

 МОСКВА./TASS/.Америкийн тэрбумтан, "Amazon” компанийг үүсгэн ...

2020 оны 02 сарын 18, 09 цаг 42 минут
Ираны эдийн засаг газрын тосноос шууд хамааралгүй болжээ

 Өнгөрсөн он эдийн засаг газрын тосны экспортоос шууд ...

2020 оны 02 сарын 17, 18 цаг 22 минут
Салхитын мөнгөний ордын хэрэгт холбогдсон шүүгч нарыг шүүх хурлын тов гарлаа

 "Салхитын мөнгөний орд”-ын гэх тодотголтой, уг ордын тусгай ...

2020 оны 02 сарын 17, 18 цаг 01 минут
Д.Сумъяабазар сайд аа, Хөрөнгийн биржид хувьцаа гаргах нь зөв...

Хүн төрөлхтөн байгалийн баялагаа ашиглаж ирсэн түүхтэй. Олон зууны турш ...

2020 оны 02 сарын 17, 17 цаг 23 минут
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 1072 ширхэг хувьцаатай иргэн 96480 төгрөгийн ногдол ашиг авна

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуягтай ...

2020 оны 02 сарын 17, 16 цаг 09 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани