Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын хуулийн төсөлд уул уурхайг УРАГШЛУУЛАХ БУС УХРААХ заалтууд орсон уу?

 

Ашигт малтмалын хуулийн төсөлд уул уурхайг УРАГШЛУУЛАХ БУС УХРААХ заалтууд орсон уу?

 

Монголын эдийн засгийн уул уурхайгаас хамаарах хамаарал энэ янзаараа бол дунд  хугацаанд ч хэвээрээ байх төлөвтэй. Түүнчлэн уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжуудыг илүү сайжруулах шаардлага тавигдсаар байна. Тэгвэл энэ өдрүүдэд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч буйгаа Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас мэдэгдлээ. Салбар яамны зүгээс санал авч буй энэ үед тус хуулийн төсөлтэй холбоотой хөндлөнгийн судлаачдын байр сууриас хүргэе.

Тухайлбал, хуульч, судлаач Р.Лхагвабаяр "Уул уурхайн үйл ажиллагаа: Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ ба Олон нийтийн оролцоо” сэдвийн хүрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл дэх өөрчлөх ёстой асуудлуудыг хөндсөн байна.

Тэрбээр, манай улсад уул уурхайн салбарын үндсэн харилцааг зохицуулдаг Ашигт малтмалын тухай хууль, үйлдвэрлэлийн явц дахь байгаль орчны харилцааг зохицуулдаг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид олон нийтийн оролцоо, ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн зарим зохицуулалт байдаг боловч хэрэгжилт нь хангалтгүйн зэрэгцээ цаашид сайжруулж, нарийвчлан зохицуулах хэрэгцээ шаардлага байсаар байгааг онцолжээ.

Мөн 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлд шинэ зохицуулалт орсны нэг нь Зургадугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийн "Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй” гэсэн заалт. Гэсэн хэдий ч энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн өөрчлөлт Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиудад өнөөг хүртэл ороогүй байна.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас боловсруулж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардагдах байгаль орчны үнэлгээ, дүгнэлтийн чанарыг сайжруулах, тэдгээрт орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоо, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах гэх мэт эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх, түүнтэй холбоотой мэдэх эрхийг хангах тухай Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалтууд тусгах нь уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой экологийн доройтлыг бууруулж, салбарын цаашдын тогтвортой хөгжлийг хангахад чухал нөлөөтэй.

Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээтэй уялдуулах, ил тод, нээлттэй байдал, олон нийтийн оролцоог хангах зэрэг нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагатай хэрхэн нийцэж байгааг  хөндөхийг зорьсноо судлаач онцолжээ.

Судлаачийн дүгнэлтээс эшлэхэд, Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчин, олон нийтийн оролцоо, хариуцлагатай холбоотой зохицуулалтуудыг илт дордуулсан, эрх зүйн зохицуулалтын хувьд ухралт болсон байх тул энэхүү төслийн 45, 46, 48 дугаар зүйлүүдийг зарчмын хувьд дэмжих боломжгүй гэсэн байна. Түүнчлэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахаас өмнө байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх шаардлагагүй, зөвхөн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийх, хайгуулын ажлын эхний гурван жилийн хугацаанд БОНЕҮ хийлгээд хайгуулын ажлын дараах жилүүдэд хэрхэх нь тодорхойгүй зэрэг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг шууд зөрчих, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үүрэг, хариуцлагыг сулруулах эрсдэлтэй заалтууд тусгагдсаныг зайлшгүй засан сайжруулах шаардлагатай байна.

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, БОНЕҮ, БОННҮ-г "иргэдэд танилцуулна”, "Засаг даргад хүргүүлнэ” гэсэн нь эдгээр үйл ажиллагааг хэлбэрийн төдий явуулах, мөн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлэн батлуулдаг өнөөгийн зохицуулалтыг дордуулж, орон нутгийн оролцоог нь сулруулах эрсдэл дагуулж байна.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг БОННҮ-д тулгуурлан боловсруулахыг шаарддаг бол хуулийн төсөлд үүний эсрэгээр буюу БОНЕҮ-д үндэслэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, тэгэхдээ зөвхөн хайгуулын үйл ажиллагааны эхний гурван жилд нөлөөллийн үнэлгээ хийхээр заасан нь зөрчил үүсгэхээр байна.

Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38, 39 дүгээр зүйлд заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээх үүргийг илт дордуулсны сацуу одоогийн хуульд тусгалаа олсон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан Засаг даргад хүргүүлж батлуулан мөрддөг зохицуулалтыг бүхэлд нь хасаж, орон нутгийн оролцоог байхгүй болгосон зэргээр эрх зүйн зохицуулалтын хувьд бүхэлдээ ухралт болжээ.

Мөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор олон нийтийн оролцоо гэх шинэ зүйлийг томьёолсон хэдий ч тунхгийн шинжтэй хэсгүүд тусгасан нь төсөл хэрэгжих баг, хорооны иргэдийн төлөөлөл, эсхүл тусгай зөвшөөрөл олгосонтой холбогдуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөх иргэдийн оролцоог бодитоор хангаж чадах зохицуулалт биш байна.

Түүнчлэн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд нутгийн иргэд, орон нутгийн удирдлагын оролцоог хангах, баталгаажуулах чиглэлээр хуулийн төслийг засан сайжруулах шаардлагатай гэж судлаач үзэж байна.

Улмаар судлаачийн зүгээс дараах ЗӨВЛӨМЖИЙГ хүргүүлж байна.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор:

• Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуульд бүхэлд нь нийцүүлэх;

• Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.3, 45.3.3, 45.3.4-д зааснаас гадна байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг орон нутгийн иргэдэд заавал танилцуулах, тэдгээрийн санал, шүүмжийг авсны дараа батлуулах байдлаар томьёолох;

• Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.3, 45.3.3-т заасан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг сумын Засаг даргад хүргүүлэх зохицуулалтыг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нийцүүлэн өөрчилж, Засаг даргын хянан батлах хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль дахь эрхийг тусгах;

• Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах талаарх үүргийг зохицуулсан зүйл, хэсэг, заалтуудыг хэвээр нь үлдээх

Олборлолт, баяжуулалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор:

• Хуулийн төслийн 46 дугаар зүйлийн 46.2 дахь хэсгийг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 болон 8 дугаар зүйлд тус тус нийцүүлэх;

• Хуулийн төслийн 46 дугаар зүйлийн 46.2.1 дэх заалтыг БОНЕҮ, БОННҮ болон менежментийн төлөвлөгөөг орон нутгийн иргэдэд танилцуулах, тэдний саналыг авч тусгах гэсэн агуулгаар өөрчлөх;

• Хуулийн төслийн 46 дугаар зүйлийн 46.2.2-т зөвхөн "батлагдсан төлөвлөгөө”-ний хувийг тухайн сумын Засаг даргад хүргүүлэхээр зохицуулсныг өөрчилж, зөвхөн менежментийн төлөвлөгөө төдийгүй БОНЕҮ болон БОННҮ-г батлахад иргэдийн Нийтийн Хурлын оролцоо болон сумын Засаг даргын оролцоог хангах зохицуулалт тусгах;

• Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх үүрэгтэй шинэчилсэн найруулгын төслийн 46 дугаар зүйлийг уялдуулж, шинэчилсэн найруулгад тусгагдаагүй зарчмын шинжтэй хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа заалтуудыг хэвээр нь үлдээх;

• Олон нийтийн зөвлөлийг зөвхөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн санаачилгаар байгуулахаар заасныг Засаг дарга, эсхүл иргэдийн санаачилгаар байгуулахаар тусгах;

• Олон нийтийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөж болзошгүй иргэдийн төлөөллийг заавал оруулахаар тусгах;

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Байгаль орчныг хамгаалах хууль, байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол нь тусгай зөвшөөрөл цуцлах үндэслэл байхаар оруулах;

• Хуулийн төслийг бүхэлд нь Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрөл олгосноос үүдэн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй иргэд (тусгай зөвшөөрлийн талбайтай өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр нь давхацсан, эсхүл уурхайн олборлолтын улмаас нөлөөлөлд нь өртөж болзошгүй г.м.)-ийг тусгай зөвшөөрөл олгох, байгаль орчны үнэлгээ, төлөвлөгөө, тайланг батлах үйл явцад оролцуулах зохицуулалт тусгах зэрэг асуудлуудыг зөвлөмж болгожээ.

https://news.zindaa.mn/4lrh
Ашигт малтмалын хуулийн төсөлд уул уурхайг УРАГШЛУУЛАХ БУС УХРААХ заалтууд орсон уу?
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
”Бүс ба зам” бол дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн чиглэл

2013 онд Хятад улс “Бүс ба зам” санаачилга дэвшүүлснээс хойш ...

Өчигдөр, 14:19
Зах зээлжих шинэ замыг судлана

Хятад Монголын IV экспо-2023 үзэсгэлэнгийн албан ёсны хэвлэл болох Хятад, ...

Өчигдөр, 14:11
Brent маркийн газрын тосны үнэ буурав

  Лондонгийн бирж дээр арванхоёрдугаар сард нийлүүлэгдэх Brent ...

Өчигдөр, 12:31
Хятад-Европ чиглэлээр 2000 гаруй ачааны галт тэрэг нэвтрэв

Хятад-Европ чиглэлийн дүүрэн ачаа бүхий 1289 дугаартай галт тэрэг ХБНГУ-ын ...

Өчигдөр, 11:58
Хятад-Европ чиглэлээр 2000 гаруй ачааны галт тэрэг нэвтрэв

Хятад-Европ чиглэлийн дүүрэн ачаа бүхий 1289 дугаартай галт тэрэг ХБНГУ-ын ...

Өчигдөр, 11:52
Харц ардаас хутагтыг хүртэл ховсодсон “ХАР АЛТ”

  Ард иргэдээсээ эхлээд сайд дарга, хутагт хувилгаад нь хүртэл сахил ...

2023 оны 10 сарын 03, 18 цаг 04 минут
Нүүрсний уурхайн туслан гүйцэтгэгч цагдаа нарт авлига өгөх гээд баригджээ

  Дорноговь аймгийн цагдаагийн газраас тус аймгийн Мандах сумын нутаг ...

2023 оны 10 сарын 03, 18 цаг 02 минут
Нүүрсний уурхайн туслан гүйцэтгэгч цагдаа нарт авлига өгөх гээд баригджээ

  Дорноговь аймгийн цагдаагийн газраас тус аймгийн Мандах сумын нутаг ...

2023 оны 10 сарын 03, 16 цаг 17 минут
Хятадын зэсийн эрэлт нэмэгдэж, хүлээлтийг давав

  "Голдман Сакс" хөрөнгө оруулалтын банкны  саяхан гаргасан ...

2023 оны 10 сарын 03, 16 цаг 11 минут
2024 онд манай улс 60 сая тонн нүүрс экспортлоно

  2024 онд манай улс 60 сая тонн нүүрс экспортлоно. Энэ онд ...

2023 оны 10 сарын 03, 16 цаг 07 минут
Гуйж, гуйж эхэлсэн ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН СУРАГ ХААЧИВ?!

  Уг нь бид 2022 онд газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй болчих ...

2023 оны 10 сарын 03, 15 цаг 52 минут
Оросын газрын тосны экспортын татвар нэмэгджээ

  МОСКВА. 10 дугаар сарын 1 /РИА Новости/.  Орос улсаас ...

2023 оны 10 сарын 02, 20 цаг 38 минут
Эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийн сэдэвт үзэсгэлэн Хөххотод болов

БНХАУ-ын Худалдааны яам, Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, ...

2023 оны 10 сарын 02, 17 цаг 35 минут
Хятад Монголын IV экспогийн онцлох үйл явдлууд

Хятад Монголын IV экспо 09-р сарын 06-наас 10-ны өдрүүдэд ӨМӨЗО-ы Хөххотод ...

2023 оны 10 сарын 02, 14 цаг 02 минут
Хятад, Монголын хооронд зорчигч тээврийн галт тэрэг аялж эхэллээ

Наймдугаар сарын 30-ны өглөө Монгол Улсын Улаанбаатар хотоос БНХАУ-ын ...

2023 оны 10 сарын 02, 12 цаг 14 минут
Мал аж ахуйн, шинжлэх ухаан, техник мэргэжлийн хамтын ажиллагаагаа сайжруулав

Сүүлийн жилүүдэд ӨМӨЗО-ы Тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн ...

2023 оны 10 сарын 02, 11 цаг 46 минут
Хятад-Монголын дөрөв дэх удаагийн экспогийн үзэсгэлэнгийн бүтээгдэхүүн хилээр орж ирэв

"2023 онд Хятад-Монголын дөрөв дэх удаагийн экспо" гэсэн үсэгтэй ...

2023 оны 10 сарын 02, 11 цаг 39 минут
Өвдөг боомтын ажил сэргэлээ

Хятад улсын Өвдөг боомт-Монгол Улсын Баянхошуу боомтын зорчигч тээврийн ...

2023 оны 10 сарын 02, 11 цаг 01 минут
Хятад Монголын IV экспоны үеэр автобус үнэгүй үйлчилнэ

Экоспоны үеэр автобус үнэгүй үйлчилнэ ...

2023 оны 10 сарын 02, 10 цаг 56 минут
Гуйж, гуйж эхэлсэн ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН СУРАГ ХААЧИВ?!

      Уг нь бид 2022 онд газрын тос боловсруулах ...

2023 оны 10 сарын 02, 09 цаг 59 минут
Алт олборлосон 36 хүнийг саатуулж, 130 сая төгрөгийн АЛТ ХУРААЖ АВЛАА

  Экологийн цагдаагийн албаны алба хаагчид хууль бусаар алт ...

2023 оны 09 сарын 30, 01 цаг 33 минут
Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт $9 тэрбумыг давжээ

  Нийт экспорт 2023 оны эхний найман сарын байдлаар 10,003.7 сая ...

2023 оны 09 сарын 30, 01 цаг 18 минут
2023 оны 09 сарын 30, 01 цаг 16 минут
Алексей Цыденов: Орос, Монголын түүхэн холбоо үргэлжилсээр

ОХУ-ын Владивосток хотноо Азийн улс орнуудын хамтын ажиллагааны хүрээг ...

2023 оны 09 сарын 29, 17 цаг 31 минут
Нүүрс, зэс, цайрын экспорт өссөн ч бүгдийнх нь ҮНЭ БУУРЧЭЭ

      Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт энэ оны наймдугаар ...

2023 оны 09 сарын 29, 14 цаг 54 минут
2023 оны 09 сарын 29, 03 цаг 40 минут
УЕПГ: Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль бусаар ашигт малтмал олборлож байжээ

  Прокурорын байгууллагаас есдүгээр сарын 18-22-ний өдрүүдэд мөрдөн ...

2023 оны 09 сарын 27, 19 цаг 42 минут
Х.Бадамсүрэн: Тавантолгойгоос жилд 30 сая тонн нүүрс олборлоход 200-аад жил бидний амьдралыг тэтгэнэ

  Улс орны хувьд чухал ач холбогдолтой, олон нийтийн анхаарлын төвд ...

2023 оны 09 сарын 27, 19 цаг 37 минут
Х.Бадамсүрэн: Тавантолгойгоос жилд 30 сая тонн нүүрс олборлоход 200-аад жил бидний амьдралыг тэтгэнэ

  Улс орны хувьд чухал ач холбогдолтой, олон нийтийн анхаарлын төвд ...

2023 оны 09 сарын 27, 17 цаг 01 минут
Ж.ХАТАНБААТАР: Допингийн эсрэг үйл ажиллагаа гэдэг олон талын оролцоотой цогц ажил

Монголын үндэсний допингийн эсрэг байгууллагын ерөнхийлөгч, анагаах ухааны ...

2023 оны 09 сарын 27, 13 цаг 59 минут
Путиныг Хятадад айлчлахад газрын тосны магнатууд дагалдана

  ОХУ-ын ерөнхийлөгч Путин ирэх сард Хятадад айлчилна. Энэхүү ...

2023 оны 09 сарын 26, 18 цаг 09 минут
Путиныг Хятадад айлчлахад газрын тосны магнатууд дагалдана

  ОХУ-ын ерөнхийлөгч Путин ирэх сард Хятадад айлчилна. Энэхүү ...

2023 оны 09 сарын 26, 14 цаг 59 минут
Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээл 2030 он гэхэд $32.8 тэрбум хүрнэ

  Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээл жилд дунджаар 4.1 ...

2023 оны 09 сарын 26, 14 цаг 57 минут
Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээл 2030 он гэхэд $32.8 тэрбум хүрнэ

  Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийн зах зээл жилд дунджаар 4.1 ...

2023 оны 09 сарын 26, 05 цаг 52 минут
Төсвийн орлого ₮15.2 их наяд хүрсний ₮5.2 их наяд нь эрдэс баялгийн салбараас төвлөрчээ

  Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлого энэ  оны эхний найман ...

2023 оны 09 сарын 25, 13 цаг 02 минут
БНХАУ-д Монголын коксжих нүүрсний үнэ IX сар гарсаар тонн нь 190 юаниар өсөв

  Есдүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар Монголын V ангиллын түүхий ...

2023 оны 09 сарын 23, 05 цаг 19 минут
Хятад-АСЕАН-ы ХХ экспо боллоо

Хятад-АСЕАН-ы ХХ экспо 09-р сарын 17-ны өдөр Гуансийн Жуан үндэстний ...

2023 оны 09 сарын 22, 16 цаг 32 минут
Хятад улс хоёр чухал металлын экспортыг зогсоожээ

  БЭЭЖИН. /CNN/. Хятад улс үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашгийн ...

2023 оны 09 сарын 22, 15 цаг 09 минут
2023 оны 09 сарын 22, 10 цаг 19 минут
2023 оны 09 сарын 21, 18 цаг 23 минут
Тариалан аялал жуулчлалыг уялдуулан нутаг усаа хөгжүүлж байна

Хятадын Гуанси мужид болж байгаа Хятад-АСЕАН-ы экспод оролцож байгаа ...

2023 оны 09 сарын 21, 17 цаг 27 минут
2023 оны 09 сарын 21, 15 цаг 44 минут
2023 оны 09 сарын 21, 15 цаг 42 минут
Монгол Улсын гурилыг Эрээн боомтоор анх удаа оруулж ирэв

Монгол Улсын буудайн гурил дүүрэн ачсан ачааны машин 09-р сарын 15-ны өдөр ...

2023 оны 09 сарын 21, 11 цаг 48 минут
2023 оны 09 сарын 21, 05 цаг 03 минут
2023 оны 09 сарын 21, 05 цаг 00 минут
2023 оны 09 сарын 21, 04 цаг 32 минут
УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА мэдээллийн нэгдсэн системтэй болно

  Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал “Алсын ...

2023 оны 09 сарын 21, 04 цаг 30 минут
УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА мэдээллийн нэгдсэн системтэй болно

  Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал “Алсын ...

2023 оны 09 сарын 20, 06 цаг 25 минут
“Brent” маркийн газрын тосны үнэ 95 ам.доллароос давжээ

  ЛОНДОН. /Reuters/. Лондоны “ICE Futures” биржийн даваа ...

2023 оны 09 сарын 20, 06 цаг 03 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани