Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

Ашигт малтмалын хуулийн төсөлд уул уурхайг УРАГШЛУУЛАХ БУС УХРААХ заалтууд орсон уу?

 

Ашигт малтмалын хуулийн төсөлд уул уурхайг УРАГШЛУУЛАХ БУС УХРААХ заалтууд орсон уу?

 

Монголын эдийн засгийн уул уурхайгаас хамаарах хамаарал энэ янзаараа бол дунд  хугацаанд ч хэвээрээ байх төлөвтэй. Түүнчлэн уул уурхайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжуудыг илүү сайжруулах шаардлага тавигдсаар байна. Тэгвэл энэ өдрүүдэд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч буйгаа Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас мэдэгдлээ. Салбар яамны зүгээс санал авч буй энэ үед тус хуулийн төсөлтэй холбоотой хөндлөнгийн судлаачдын байр сууриас хүргэе.

Тухайлбал, хуульч, судлаач Р.Лхагвабаяр "Уул уурхайн үйл ажиллагаа: Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ ба Олон нийтийн оролцоо” сэдвийн хүрээнд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл дэх өөрчлөх ёстой асуудлуудыг хөндсөн байна.

Тэрбээр, манай улсад уул уурхайн салбарын үндсэн харилцааг зохицуулдаг Ашигт малтмалын тухай хууль, үйлдвэрлэлийн явц дахь байгаль орчны харилцааг зохицуулдаг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид олон нийтийн оролцоо, ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн зарим зохицуулалт байдаг боловч хэрэгжилт нь хангалтгүйн зэрэгцээ цаашид сайжруулж, нарийвчлан зохицуулах хэрэгцээ шаардлага байсаар байгааг онцолжээ.

Мөн 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлд шинэ зохицуулалт орсны нэг нь Зургадугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийн "Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй” гэсэн заалт. Гэсэн хэдий ч энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн өөрчлөлт Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиудад өнөөг хүртэл ороогүй байна.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас боловсруулж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардагдах байгаль орчны үнэлгээ, дүгнэлтийн чанарыг сайжруулах, тэдгээрт орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоо, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах гэх мэт эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх, түүнтэй холбоотой мэдэх эрхийг хангах тухай Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалтууд тусгах нь уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой экологийн доройтлыг бууруулж, салбарын цаашдын тогтвортой хөгжлийг хангахад чухал нөлөөтэй.

Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээтэй уялдуулах, ил тод, нээлттэй байдал, олон нийтийн оролцоог хангах зэрэг нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагатай хэрхэн нийцэж байгааг  хөндөхийг зорьсноо судлаач онцолжээ.

Судлаачийн дүгнэлтээс эшлэхэд, Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуульд заасан хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчин, олон нийтийн оролцоо, хариуцлагатай холбоотой зохицуулалтуудыг илт дордуулсан, эрх зүйн зохицуулалтын хувьд ухралт болсон байх тул энэхүү төслийн 45, 46, 48 дугаар зүйлүүдийг зарчмын хувьд дэмжих боломжгүй гэсэн байна. Түүнчлэн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахаас өмнө байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх шаардлагагүй, зөвхөн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ хийх, хайгуулын ажлын эхний гурван жилийн хугацаанд БОНЕҮ хийлгээд хайгуулын ажлын дараах жилүүдэд хэрхэх нь тодорхойгүй зэрэг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг шууд зөрчих, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үүрэг, хариуцлагыг сулруулах эрсдэлтэй заалтууд тусгагдсаныг зайлшгүй засан сайжруулах шаардлагатай байна.

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ, БОНЕҮ, БОННҮ-г "иргэдэд танилцуулна”, "Засаг даргад хүргүүлнэ” гэсэн нь эдгээр үйл ажиллагааг хэлбэрийн төдий явуулах, мөн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг сум, дүүргийн Засаг даргад хүргүүлэн батлуулдаг өнөөгийн зохицуулалтыг дордуулж, орон нутгийн оролцоог нь сулруулах эрсдэл дагуулж байна.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг БОННҮ-д тулгуурлан боловсруулахыг шаарддаг бол хуулийн төсөлд үүний эсрэгээр буюу БОНЕҮ-д үндэслэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, тэгэхдээ зөвхөн хайгуулын үйл ажиллагааны эхний гурван жилд нөлөөллийн үнэлгээ хийхээр заасан нь зөрчил үүсгэхээр байна.

Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38, 39 дүгээр зүйлд заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээх үүргийг илт дордуулсны сацуу одоогийн хуульд тусгалаа олсон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан Засаг даргад хүргүүлж батлуулан мөрддөг зохицуулалтыг бүхэлд нь хасаж, орон нутгийн оролцоог байхгүй болгосон зэргээр эрх зүйн зохицуулалтын хувьд бүхэлдээ ухралт болжээ.

Мөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчны үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор олон нийтийн оролцоо гэх шинэ зүйлийг томьёолсон хэдий ч тунхгийн шинжтэй хэсгүүд тусгасан нь төсөл хэрэгжих баг, хорооны иргэдийн төлөөлөл, эсхүл тусгай зөвшөөрөл олгосонтой холбогдуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөх иргэдийн оролцоог бодитоор хангаж чадах зохицуулалт биш байна.

Түүнчлэн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаанд нутгийн иргэд, орон нутгийн удирдлагын оролцоог хангах, баталгаажуулах чиглэлээр хуулийн төслийг засан сайжруулах шаардлагатай гэж судлаач үзэж байна.

Улмаар судлаачийн зүгээс дараах ЗӨВЛӨМЖИЙГ хүргүүлж байна.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор:

• Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуульд бүхэлд нь нийцүүлэх;

• Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.3, 45.3.3, 45.3.4-д зааснаас гадна байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг орон нутгийн иргэдэд заавал танилцуулах, тэдгээрийн санал, шүүмжийг авсны дараа батлуулах байдлаар томьёолох;

• Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.3, 45.3.3-т заасан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг сумын Засаг даргад хүргүүлэх зохицуулалтыг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нийцүүлэн өөрчилж, Засаг даргын хянан батлах хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Ашигт малтмалын тухай хууль дахь эрхийг тусгах;

• Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг хамгаалах талаарх үүргийг зохицуулсан зүйл, хэсэг, заалтуудыг хэвээр нь үлдээх

Олборлолт, баяжуулалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор:

• Хуулийн төслийн 46 дугаар зүйлийн 46.2 дахь хэсгийг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 болон 8 дугаар зүйлд тус тус нийцүүлэх;

• Хуулийн төслийн 46 дугаар зүйлийн 46.2.1 дэх заалтыг БОНЕҮ, БОННҮ болон менежментийн төлөвлөгөөг орон нутгийн иргэдэд танилцуулах, тэдний саналыг авч тусгах гэсэн агуулгаар өөрчлөх;

• Хуулийн төслийн 46 дугаар зүйлийн 46.2.2-т зөвхөн "батлагдсан төлөвлөгөө”-ний хувийг тухайн сумын Засаг даргад хүргүүлэхээр зохицуулсныг өөрчилж, зөвхөн менежментийн төлөвлөгөө төдийгүй БОНЕҮ болон БОННҮ-г батлахад иргэдийн Нийтийн Хурлын оролцоо болон сумын Засаг даргын оролцоог хангах зохицуулалт тусгах;

• Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх үүрэгтэй шинэчилсэн найруулгын төслийн 46 дугаар зүйлийг уялдуулж, шинэчилсэн найруулгад тусгагдаагүй зарчмын шинжтэй хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа заалтуудыг хэвээр нь үлдээх;

• Олон нийтийн зөвлөлийг зөвхөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн санаачилгаар байгуулахаар заасныг Засаг дарга, эсхүл иргэдийн санаачилгаар байгуулахаар тусгах;

• Олон нийтийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдөж болзошгүй иргэдийн төлөөллийг заавал оруулахаар тусгах;

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Байгаль орчныг хамгаалах хууль, байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол нь тусгай зөвшөөрөл цуцлах үндэслэл байхаар оруулах;

• Хуулийн төслийг бүхэлд нь Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн тусгай зөвшөөрөл олгосноос үүдэн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй иргэд (тусгай зөвшөөрлийн талбайтай өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр нь давхацсан, эсхүл уурхайн олборлолтын улмаас нөлөөлөлд нь өртөж болзошгүй г.м.)-ийг тусгай зөвшөөрөл олгох, байгаль орчны үнэлгээ, төлөвлөгөө, тайланг батлах үйл явцад оролцуулах зохицуулалт тусгах зэрэг асуудлуудыг зөвлөмж болгожээ.

https://news.zindaa.mn/4lrh
Ашигт малтмалын хуулийн төсөлд уул уурхайг УРАГШЛУУЛАХ БУС УХРААХ заалтууд орсон уу?
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
2023 оны 05 сарын 31, 16 цаг 48 минут
Сайд аа, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ иргэдийн эрүүл мэнд, амь насанд заналхийллээ

 Уул уурхай хүнд  үйлдвэрийн яамны Газрын тосны бүтээгдэхүүн ...

2023 оны 05 сарын 31, 16 цаг 07 минут
Хайлаар-Улаанбаатар чиглэлийн олон улсын нислэг сэргэлээ

  Монголын Хүннү Эйр компаний Улаанбаатар-Хайлар чиглэлийн олон улсын ...

2023 оны 05 сарын 31, 12 цаг 49 минут
“Thehindubusinessline”:Монгол Энэтхэгт нүүрсээ нийлүүлэхэд анхаарч эхэллээ

 Энэтхэгийн "Thehindubusinessline” сайтад нийтлэгдсэн Монголын тухай ...

2023 оны 05 сарын 31, 12 цаг 20 минут
Хятад улсын экологийн ололт амжилтыг сайшаав

  Хятад улсын дарга Ши Жиньпин таван жилийн өмнө шинэ эринд экологийн ...

2023 оны 05 сарын 31, 11 цаг 01 минут
Хуурай аргаар нүүрс баяжуулах үйлдвэр 7 дугаар сард ашиглалтад орно

 Тавантолгойн ордын Баруун, Зүүн цанхийн дунд байрлах Бортээгийн ...

2023 оны 05 сарын 31, 10 цаг 15 минут
Г.Түвдэндорж: Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих бодлого боловсруулж байна

 "Монголын эдийн засгийн чуулган 2023”-ын хүрээнд Уул уурхайн бус ...

2023 оны 05 сарын 29, 17 цаг 27 минут
Долларын ханш суларсан нь нүүрсний гавьяа

   Ам.долларын ханш сая нэг эдийн засагт амьсгаа авах ...

2023 оны 05 сарын 29, 14 цаг 40 минут
Н.Цэрэнбат: Энэ ондоо “Оюу толгой”-н шинэчилсэн ТЭЗҮ-ийг батална

    "Эрдэнэс Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх захирал ...

2023 оны 05 сарын 29, 13 цаг 47 минут
Ч.Хүрэлбаатар: Ирэх онд 50 сая тонн нүүрс гаргахаар төлөвлөж байна

 Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Шивээхүрэн-Сэхэ чиглэлийн нарийн ...

2023 оны 05 сарын 29, 12 цаг 12 минут
Reuters: Хятад “Сибирийн хүч-2” хоолойноос татгалзлаа

 "ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путины дайны улмаас алдсан Европын зах зээлээ ...

2023 оны 05 сарын 29, 11 цаг 46 минут
Дорнодын газрын тос “Нүүрсний хулгай”-н хоёр дахь хувилбар болсныг хэзээ шалгах вэ!

 Мэнэнгийн талд газрын тос олборлодог БНХАУ-ын 100 хувийн хөрөнгө ...

2023 оны 05 сарын 26, 16 цаг 34 минут
Ройтерс: Хятад Оросоос бус Туркменистанаас байгалийн хий авахыг илүүд үзэж байна

 Хятад улс Туркменистанаас байгалийн хий нийлүүлэх хоолой барих ажлыг ...

2023 оны 05 сарын 26, 14 цаг 07 минут
Монголоос Хятад рүү нийлүүлсэн нүүрс сүүлийн найман сарын доод түвшинд хүрлээ

 Монголоос БНХАУ-д нийлүүлж буй коксжих нүүрсний хэмжээ энэ сард эрс ...

2023 оны 05 сарын 26, 12 цаг 12 минут
Фото сурвалжилга: "Нуранги" гэрэл зургийн үзэсгэлэн

  Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулж буй “Бэлэн ...

2023 оны 05 сарын 26, 11 цаг 26 минут
2023 оны 05 сарын 26, 10 цаг 54 минут
Монголоос нийлүүлсэн коксжих нүүрсний хэмжээ багасжээ

 Монгол Улсаас БНХАУ-ын импортолсон коксжих нүүрсний хэмжээ энэ сард ...

2023 оны 05 сарын 26, 10 цаг 48 минут
Sxcoal: Ирэх 5 дугаар сард Монголын БНХАУ руу гаргах нүүрсний хэмжээ эрс багасна

 Монгол Улсаас БНХАУ-д нийлүүлэх коксжих нүүрсний хэмжээ 5 дугаар ...

2023 оны 05 сарын 24, 19 цаг 12 минут
Японы Засгийн Газар цацрагт бохирдсон усыг 7-р сард багтаан, Номхон далайд цутгана гэжээ

 Саяхан болсон Их Долоогийн бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтаар ...

2023 оны 05 сарын 24, 15 цаг 37 минут
310 кг байгалийн чулууг Хятад руу гаргах гэж байгаад баригджээ

 Замын-Үүд дэх гаалийн хяналтын бүсээр 310 кг байгалийн чулууг улсын ...

2023 оны 05 сарын 24, 14 цаг 15 минут
Эртний Мин улсын үеийн живсэн хөлөг онгоц олджээ

 Хятадын судлаачид шаазан эдлэл, модон эд хэрэгсэл тээвэрлэж яваад ...

2023 оны 05 сарын 24, 12 цаг 14 минут
Долларын ханш өсөж, агуулахын нөөц нэмэгдсэнээр зэсийн үнэ буурчээ

 Ам.долларын ханш долоо долоо хоногийн дээд цэгтээ хүрч, Лондоны ...

2023 оны 05 сарын 24, 11 цаг 15 минут
“SXCoal”: БНХАУ-ын Австралиас авах нүүрсний хэмжээ өсөж, Монголын нүүрсний эрэлт буурчээ

 Монгол Улсаас БНХАУ-д нийлүүлэх коксжих нүүрсний хэмжээ тавдугаар ...

2023 оны 05 сарын 24, 11 цаг 13 минут
Дараагийн “Оюу Толгой”-г Дорноговь аймгийн УРАНЫ орд залгамжлах уу

 Францын ерөнхийлөгчийн айлчлалаас ганзага дүүрэн үлдсэн Монгол Улс ...

2023 оны 05 сарын 23, 13 цаг 35 минут
Нүүрсний хулгайн хэрэгт УИХ-ын 7 гишүүнд эрүүгийн хэрэг үүсгээд байна

 Авлигатай тэмцэх газар /АТГ/-аас Нүүрсний хэргийн явц байдлын талаар ...

2023 оны 05 сарын 23, 11 цаг 35 минут
Боомтоор шуурхай нэвтрэх үйлчилгээг сэргээв

Дотоод гадаадын жуулчдыг саадгүй нэвтрүүлэхэд тус дэм үзүүлэх ...

2023 оны 05 сарын 22, 16 цаг 34 минут
Goldman Sachs: Газрын тос баррель нь 100 доллар давж магадгүй

  Саудын Арабт болсон бага хурлын үеэр Голдманы дэлхийн түүхий ...

2023 оны 05 сарын 22, 15 цаг 20 минут
Монголоос Франц руу нэн чухал металлууд нийлүүлнэ

 ПАРИС. /Reuters/. Монгол Улс эрчим хүчний шилжилтдээ ...

2023 оны 05 сарын 22, 13 цаг 27 минут
Австрали Хятад руу зэс экпортлож эхэлжээ

 Австрали энэ оны эхээр Хятад руу ойролцоогоор 40 сая ам.долларын ...

2023 оны 05 сарын 22, 12 цаг 50 минут
Б.Баттөмөр: Ирэх жил 60 сая тонн нүүрс экспортлох бүрэн боломжтой

    УИХ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн ...

2023 оны 05 сарын 22, 12 цаг 04 минут
2023 оны 05 сарын 22, 12 цаг 01 минут
Япон улс Оросоос авах нүүрсний импортоо 80 хувиар буулгажээ

 Япон улс 2023 оны дөрөвдүгээр сард өнгөрсөн оны мөн үетэй ...

2023 оны 05 сарын 19, 17 цаг 39 минут
Францын ерөнхийлөгчийн айлчлалаар урагшлах “УРАНЫ” асуудал

 Францын ерөнхийлөгч Эммануэл Макроны Монгол Улсад хийх айлчлал хоёр ...

2023 оны 05 сарын 19, 14 цаг 00 минут
АНУ-ын өрийн дээд хязгаарын талаарх нааштай мэдэгдэл газрын тосны үнийг өсгөв

НЬЮ-ЙОРК. /Investor/. АНУ-д өрийн таазтай холбоотой хэлэлцээ нааштай ...

2023 оны 05 сарын 19, 10 цаг 46 минут
Тавантолгойн Бор тээг гэдэг хэсгийг Хятадын компани эзэмшчихэж гэв

 "Эрдэнэс Таван толгойн 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн ордыг гадаадын ...

2023 оны 05 сарын 19, 10 цаг 42 минут
2023 оны 05 сарын 18, 18 цаг 22 минут
2023 оны 05 сарын 17, 15 цаг 37 минут
Сэргээгдэх эрчим хүчний салбар огцом хөгжиж байна гэжээ

 5-р сарын 13-ны өдөр БНХАУ-ын Иньчуань хотноо зохиогдсон Хятадын ...

2023 оны 05 сарын 16, 15 цаг 23 минут
Хятадын аж үйлдвэрийн сэргэлт сул байгаа нь нүүрсний үнэнд сөргөөр нөлөөлж байна

 Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл сул, аж үйлдвэрийн идэвхжил ...

2023 оны 05 сарын 16, 14 цаг 53 минут
Австралийн Засгийн газар шинээр нүүрсний уурхай ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрөв

 Жилийн өмнө бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлсэн Австралийн Засгийн газар ...

2023 оны 05 сарын 16, 10 цаг 28 минут
Нүүрсний түр хороог шинээр байгуулж, Б.Энхбаяр ахлах уу?

 УИХ-аас Нүүрсний түр хороог 2022 оны зургадугаар сарын 10-нд зургаан ...

2023 оны 05 сарын 15, 18 цаг 05 минут
Sxcoal: Монгол Улсын төмрийн хүдрийн экспорт 72 хувиар өсчээ

 Монгол Улс 2023 оны эхний 4 сард 1.75 сая тонн нүүрс БНХАУ руу ...

2023 оны 05 сарын 15, 17 цаг 57 минут
Хятадад үйлдвэрлэл саарсан нь нүүрсний үнэ буурахад нөлөөлж байна

 БНХАУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл суларч, үйлдвэрлэл багассан нь ...

2023 оны 05 сарын 15, 15 цаг 52 минут
Уул уурхайн биржийн хууль хэрэгжиж эхэлснээр зах зээлийн мэдээллийн сан бүрдэнэ

      Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль энэ ...

2023 оны 05 сарын 12, 12 цаг 34 минут
Нүүрсний экспорт 15.7 сая тонноор нэмэгджээ

 Монгол Улсын нүүрсний экспорт 19 сая тонныг давжээ. Дөрөвдүгээр ...

2023 оны 05 сарын 12, 11 цаг 46 минут
Хятадад Австралийн нүүрсээр бороо орж байна гэв үү

Дэлхийн нүүрсний хэрэглээний магнат оронд зах зээлийн өрсөлдөөн байсаар ...

2023 оны 05 сарын 12, 11 цаг 43 минут
“Мон лаа”-гийн Х.Энхсайхан нар Элстэйн ордыг 60 сая ам.доллароор СОЛОНГОСЧУУДАД ЗАРЧИХЛАА

 ХАМТРАН ХУВЬ ЭЗЭМШИГЧ М.ГАНБАГАНА НЬ УИХ-ЫН ГИШҮҮН АСАН М.БИЛЭГТИЙН ...

2023 оны 05 сарын 12, 10 цаг 05 минут
Алт олборлох тоног төхөөрөмж байрлуулсан гэх шалтгаанаар маргалдаж, нэгнийхээ аминд хүрчээ

 Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт байрлах нэгэн уурхайд алт ...

2023 оны 05 сарын 11, 17 цаг 58 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани