Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

5. Сорьцлолт ба өрөмдлөг

5. Сорьцлолт ба өрөмдлөгСорьцлолт
Сорьцлолт гэдэг бол томоохон цулаас маш бага хэмжээний төлөөлол болох хэсгийг дээжлэн авах үйл ажиллагааны явц мөн. Төмөрлөгийн агууламжийн баяжилтыг тогтоохын тулд тухайн дээжийг шинжилдэг бөгөөд томоохон цулын нарийн үнэлгээг тооцоолж болдог.
 
Төмөрлөгийн илрэцээс авсан анхны дээжийг гар сорьц авалт гэдэг. Хайгуулчид болон геологийн талбайн багууд хамтран ургалт, уулзварын зүсэлт, ховил эсвэл голын ёроолоос тэдгээрийг цуглуулж авдаг. Эдгээр чулуулгийг зориуд сонгож авдаг бөгөөд учир нь тэд үлэмж хэмжээний төмөрлөг агуулсан байдаг тул тэдгээрийн илрэц эсвэл гаршнаас гарсан төлөөлөгч мөн гэж тооцдоггүйд оршино.
 
Талбайд гар сорьцыг цуглуулж авч, тэдгээриин эл. байршлыг тэмдэглэж аваад, чулуулаг тус бүрт таних тэмдэглэгээ хийж, хамгийн найдвартай гэгдэх хэсгийг төмөрлөгийн шинжилгээ хийлгэхээр лаборатори руу явуулдаг.
 
Хэрэв ийм гар сорьцлолтуудад ихээхэн хэмжээний төмөрлөг найдвартай бол сувгийн сорьцлолтыг баталгаажуулдаг. Ер нь ийнхүү сорьцлох арга        ажиллагааны үед сорьц авсан ул чулуулгийг экскаваторын шанага утгуур болон эсвэл газрын иймэрхүү хөрс хуулах төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хамгийн боломжийн хэмжээгээр авч, бүрэн шинжилгээнд оруулдаг.
 
Дараагийн алхам нь гаршийг усны хамт хоолойгоор доош газарт оруулж, хэрэв хүдэржилтийн бүс илэрвэл төлөөлөгч гадаргын дээжийг илрүүлсэн бүсийн дагуу тодорхой тогтоосон завсарлагатайгаар авдаг. Эдгээр сорьцлолтын дээжийг алмаазан товруутай хутгаар тоноглогдсон бөөрөнхий хөрөөгөөр зүсэн тасалж авдаг бөгөөд илрэцийн дагуух шугаман сувгийг үлдээдэг. Гадаргууны суваг нь хамгийн хүсүүштэй төрлийн сорьц байдаг. Үүнийг ихэвчлэн таамаглаж байгаа хүдрийн бүсийн дагуу 10 см орчим өргөн, 2 см орчим гүнтэй зүснэ. Эдгээр зүсэж авсан чулуулгийн хэлтэрхийг нямбайлан цуглуулж, тэмдэг тавин, шинжилгээнд зориулан савлана.
 
Геологич буюу инженер агуулагдаж байгаа үнэ цэнийг нь шуурхайлан баримжаалах зорилгоор хэлтэрхийн дээжийг заримдаа авдаг. Төлөөлөл болохуйц хэмжээний дээжийг алх, хасуур хэрэглэн цухуйж гарсан чулуулгийн захаас түргэвчлэн хэлтэлнэ. Хэлтэрхийн дээж нь тэр бүр найдвартай мэдээллийг өгч чадахгүй учраас эдгээр нь боломжит нөөцийн эцсийн математик тооцоонд оролцохгүй.
 
Гадаргуугийн сувгийг ашигт малтмалын бүсийн дагуу тогтмол ижилхэн зайнд байршуулах нь туйлын хүсүүштэй зүйл боловч энэ нь практикт тэр бүр нийцдэггүй. Энэ нь тайллын залруулгын үйл явц дахь нэгэн математик тооцооноос зайлсхийхэд хүргэдэг.
 
Зарим тохиолдолд, тухайлбал очир алмасын зориулалтаар кимберлит чулуулгийн дээж авахад хэдэн зуун килограммаас авахуулаад хэдэн тонн жинтэй их кэмжээний дээж авах нь илүү ашигтай байдаг. Тухайн материал хожим нь хар төмөрлөгийн сорилт болон чанарын зэрэглэлийн ажилд ашиглагдах учраас ийм дээж нь тухайн бүсийн төлөөлөл болохын хувьд чухал.
 
Алмаазан өрөмдлөг
Номыг хавтсаар нь дүгнэдэггүйн адил, гадаргуун дээж нь газар доорхи тунадас хир зэрэг лут их эсвэл бага болох талаар тодорхой зүйлийг илэрхийлдэггүй. Гадаргуугийн дээж авсны дараа энэ нь үнэт металлын концентрац байж болзошгүйг илэрхийлдэг учраас алмаасан өрөмдлөгийг хийдэг.
Ашигт малтмалын нөөцийн тоо хэмжээ /нийт жин/, баяжмал бөөгнөрлийн ангиллыг бататгах ганц арга бол чулуулагт дугуй зүсэлт хийж, тухайн зүсэлтийн төв хэсэгт орших тасралтгүй үргэлжилсэн бортгон хэлбэртэй керни буюу чөмөгний дээжийг гаргаж авах арга юм Үүнийг хийхийн тулд суурь чулуулаг руу зүсэж орох эргэлдэгч чөмөг бүхий тусгай төрлийн өрмийг зохион бүтээжээ. Энэхүү зүрхэвчин торхны төгсгөлд байгальд тохиолдох хамгийн хатуу бодис болох очир алмаас шигтгэсэн бортгон өрөм байдаг.
 
Очир алмаасан өрмийн чөмөгний хэмжээ нь хэрэглэгдэж байгаа машины овор хэмжээ болон өрөмдөж байгаа материалаас хамааран янз бүр байдаг. Гэвч хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэмжээнүүдийг дурьдъя. Үүнд:
А - чөмөгний голч 27.0 мм, нүхний голч 48.0 мм
В - чөмөгний голч 36.5 мм, нүхний голч 60.0 мм
N - чөмөгний голч 47.6 мм, нүхний голч 75.5 мм.
Н - чөмөгний голч 63.5 мм, нүхний голч 96.0 мм байдаг.
Механикийн хувьд очир алмаасан өрөм үзүүр талдаа очир алмас суулгасан ган хоолойтой өрмийг эргүүлэх хүчирхэг хөдөлгүүрийн нэгжээс бүтнэ. Энэхүү өрөм болон түүнд залгаастай үндсэн торхыг хөндий ган туйвангуудын тусламжтайгаар тохируулга бүхий даралтаар эргүүлнэ. Эдгээр туйвангуудын голоор шахсан усаар өрмийг хөргөхийн хамт чулуулгийн зүсэгдсэн хэсгүүдийг зайлуулна.
 
Туйлын тааламжтай нөхцөлд өрмийг цооногийн ёроол хүртэл буулгаж өрөмдлөг эхэлсэн тохиолдолд өрөм нь чулуулгийн бортгон хэлбэртэй хэсгээс бүрдэх кернийг зүснэ. Өндөр хурдтайгаар эргэлдэх үед өрөмний үзүүрийг өрмөн дээр сууриласан шингэний цилиндрийн ажиллагаагаар доош нь шахаж өгнө. Уг керн нь чулуулаг дундуур нэвтрэх явцад кернийн торхонд баганан хоолойг хүртэл түлхэнэ.
 
Туйвангуудыг 1.5 буюу 3.0 метрийн зайтай дээш нь татаж гарган кернийг нь кернийн торхноос салгаж, шалгуулахаар буюу хадгалуулахаар явуулна.
Энэхүү керн нь өрөмний нэвтрэн өнгөрсөн янз бүрийн чулуулгийн бүтцийг харуулсан бодит бөгөөд нарийвчилсан бичлэг болно. Өрөмдлөгийн явцад заримдаа гарч байгаа шавхайн дээжийг авдаг. Энэ нь өрөмний зүсэлтээр гарсан зоргодсоноос бүтэх бөгөөд өрөмний чөмөгний / кернийн/ дээжтэй харьцуулан шалгахад тустай болдог.
 
Утсан шугаман /Wireline/ өрөмдлөг
Одоо ихэнх өрөмдлөгийг 1960-аад онд нэвтрүүлсэн Wireline аргаар гүйцэтгэдэг болсон байна. Энэхүү аргыг хэрэглэхэд, керн торхны угсралтын узелээс керн торх дүүрсэн буюу гацалт үүссэн тохиолдолд чөмгийг агуулж байгаа дотор талын яндан хоолойг салгаж авна. Уг яндан хоолой болон түүний дотор байгаа кернийг өрөмдлөгийн туйвангууд руу унжуулсан төмөр утсаар гадаргуу дээр татаж гаргадаг. Энэ зориулалтаар дотор талын яндан хоолойн толгой дээрээс түгжигддэг 'overshot assembly' хэмээх оньсыг ашигладаг. Ингээд дотор талын яндан хоолойг өрөмдлөгийн угсраа туйвангуудын дотуур гадаргуу дээр маш түргэн өргөж гаргана. Кернийг салгаж авсны дараа дотор талын яндан хоолойг гадна талын кернийн торх руу унагааж өрөмдлөгийг дахин явуулж эхэлнэ. Ийм замаар бүх баганан туйванг өргөж гаргахгүйгээр кернийг гаргаж авдаг.
 
Томоохон өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжөөр 100 мм хүртэл голчтой кернийг 4500 гаруй метрийн гүнээс гаргаж авдаг.
 
Кернийг хайрцаг буюу тосгуур дээр дараалан байрлуулж, геологийн хээрийн хуаран буюу контор луу геологчдоор шалгуулахаар явуулдаг. Сонирхолтой зүслэгийг керн хуваагчаар уртааш нь зүсэж, хагасыг нь түүнийг агуулж байсан керн агуулах хайрцагт буцааж хийн, нөгөө хагасыг нь лабораторид шинжилгээ хийлгэхээр явуулдаг. Тосгуур болон хайрцгуудыг их төлөв керн агуулах амбаарт тавиур дээр хурааж хадгалдаг.
 
Зарим тохиолдолд нэг цооногноос гаралтай зарим геологийн бүтэц буюу хүдрийн бүсээс хоёрдогч огтлолыг авах нь зүйтэй байдаг. Үүнийг хийхийн тулд тухайн огтлолын дээхнүүр зарим цэг дээр шаантаг байрлуулж, өрөмний үзүүрийг өөр чиглэлд хазайлгаж өгдөг. Энэхүү таантаглах үйл явц нь ихээхэн цаг, мөнгө хэмнэх боломжтой үчраас илүү гүнзгий цооногт өргөн хэрэглэдэг.
 
Өрөмдлөгийн бусад аргууд
Урвуу эргэлтийн /циркуляцийн/ өрөмдлөгийн үйл явцыг чулуулаг нь тропикийн олон газрууд мэтийн цаг агаарын идэгдэл элэгдэлд гүн автсан газарт буюу мөстөлтийн хучдасын хэт ачаалалтай байх үед амжилттай хэрэглэдэг байна Энэхүү аргад гурван шовхолжтой өрөмний үзүүр болон хос яндан бүхий өрөмдлөгийн ган хоолойг ашигладаг. Өрөмдлөгийн шингэн буюу агаар эсвэл эдгээрийн хослолыг давхар ган хоолойн завсраар доош нь шахах замаар дотор талын яндан хоолойг дээш нь буцаан авчирч, өрөмний үзүүрээс гарсан зүсэлтийн үйрмэгийг газрын гадаргуу дээр гаргаж өгдөг.
 
Хөрсний шинжилгээний зориулалтаар, дууны чичиргээний хэрэгслээр өрөмний туйванг газрын хөрс рүү түлхэж өгдөг дууны өрөмдлөгийг ашигладаг.
Онгорхой нүхээр хэмжих хэрэгслийг оруулж болох зарим тохиолдолд хайгуулчдад кернийн дээж авах шаардлагагүй байдаг. Ийм төрлийн өрөмдлөгөд зөвхөн шаардагдах компрессор, өрөмний баганан яндан хоолойгоор тоноглогдсон стандартын эргэлтийн өрөм л хэрэгтэй байдаг.
 
Хэрэглэж болох газарт энэ нь өртөг зардлыг хямдруулж, бүтээмжийг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг. Гэсэн ч энэхүү арга бүрэн хэмжээний кернийг очир алмаасан өрөмдлөгөөр гаргаж авахтай адилхан найдвартай биш байдаг.
 
Газар доорхи өрөмдлөг
Очир алмаасан өрөмдлөг нь нэгэнт нээгдсэн уурхайд ч чухал ач холбогдолтой байдаг. Түүнийг лараахь зориулалтаар ашигладаг. Үүнд:
□   Шинэ хүдрийн хайгуул хийх буюу мэдэгдэж байгаа хүдрийн биетийн зураглал гаргах.
□   Чулуулгийн төрөл болон бүтцийг судлах.
□   Атираа, ан цавуудад шилжсэн хүдрийн биетийн байршлыг тогтоох.
□   Штрек болон орхиц, мөргөцгүүдийг зөв байрлалд чиглүүлэхийн тулд туршилтын цооног гаргах.
□   Ус шавхах, тоос сорох болон агааржуулалтын цооног гаргах.
□   Чулуулаг дахь ачааллыг хэмжих зориулалтаар чулуулгийн механикийн хэмжих хэрэгслийг байрлуулах зорилгоор хуваарилагдаагүй цооног өрөмдөх г.м
 
Газрын доорхи очир алмаасан өрөмдлөгийн өрөмнүүд нь газар дээрх өрөмдлөгийн өрөмнүүдийг бодвол жижиг бөгөөд хөнгөн байх ба их төлөв дизелээр биш, цахилгаанаар ажилладаг.
 
Ердийн газрын доорхи өрөмнүүд нь туйванг цооногноос маш хурдан гаргах онцлог шинж чанартай байдаг.
Ихэнх газар доорхи өрөмнүүд нь одоо цахилгаан хөдөлгүүрээр ажилладаг тосон шахуургат төрлийнх бөгөөд цахилгаан байхгүй газарт зориулсан зарим хэмжээний өрмүүд нь хий буюу дизелийн хөдөлгүүртэй байдаг. Дизелийн хөдөлгүүртэй өрмөнд харин нэмэлт агааржуулалт болон дизелийн утаа угаах скруббер шаардлагатай байдаг.
 
Газрын доорхи өрөмтэй байх нь уурхайн геологичдод маш давуу тал бүхий цооногийг дурын өнцгөөс өрөмдөх боломжийг олгодог.
Сорьц туршилт
Хамгийн их найдвар төрүүлж байгаа гар сорьц, дээж болон кернийг шинжилгээнд оруулахаар лабораторит явуулна. Энэхүү чулуулаг дахь найрлагыг нарийн хэмжиж, катологжуулах үйлдлийг сорьцын тест туршилт хийх гэж нэрлэдэг.
Химич хүн сонирхож байгаа төмөрлөгийнхөө баяжилтын хамгийн сайн тодорхойлж чадах сорьцын тестийн аргыг сонгон авдаг. Одоо өргөн хэрэглэгдэж байгаа аргууд нь:
□   Төмөрлөгийг хайлуулах судалгаа: дээжийг хайлуулж, харьцангуй чухал биш элементүүдийг химийн аргаар зайлуулна.
□   Уусах чадамжийн туршилт: дээжийг уусмалд уусгаж төмөрлөгийг химийн урвалж ашиглан ялгаруулдаг.
□   Хэмжих хэрэгслийн төмөрлөгийн тесп төмөрлөгийн атомын шинж чанарыг илрүүлдэг, тухайлбал, тэдгээрийн зүгээс рентген буюу нүдэнд харагдах гэрэлд өгөх хариу үйлдэл
 
Газрын гадаргуугийн төмөрлөгийн тестийн хариу лабораториос ирмэгц дээжийн байршил болон холбогдох төмөрлөгийн тестийн утгыг газрын зураг дээр ижил төсөөтэйгээр хуваарилан зураглаж, хүдрийн боломжит нөөцийн бүсийн хоёр хэмжигдэхүүнт зураглалыг гаргана.
 
Судалгаа шинжилгээний сүүлийн үе шатуудад кернийн төмөрлөгийн тестийн үр дүнг ижил төсөөтэйгээр газрын зураг дээр хуваарилан зураглаж, гуравдагч хэмжигдэхүүнийг оруулснаар геологичид хүдрийн биетийг бүхэлд нь харуулах боломж олгодог.
 
Их төлөв алтны судалгаа шинжилгээн дээр аливаа хэт өндөр утгыг тусгаарлан авдаг. Өөрөөр хэлбэл тэдгээрийг дунджыг тооцоход оруулдаггүй. Тусгаарласан өндөр үзүүлэлтүүд нь дээжийн орчин тойрны төвшинг тэр бүр илэрхийлж чаддаггүй нь тогтоогдсон байна
Хэрэв төмөрлөгийн туршилт-тестийн дүн нь сувгийн дээжээс буюу кернийн уртын дагуух гаралтай бол тэдгээрийг тодорхой нэгэн уртын дагуух концентрац буюу баяжмал гэсэн утгаар бичиж өгнө. Жишээ нь, тонн тутамд 5 грамм алт /тонн тутамд 0.15 унц/ 8 метрийн туршид эсвэл 3%-ийн никелийн 10 фут г.м. Эдгээр нь зөвхөн ашигт малтмал бүхий бүсийн хоёр хэмжигдэхүүнтэй зураг боловч эдгээрийг ойр зэргэлдээ хослуулан уг тунадасны ордын багтаамж жингийн гурван хэмжигдэхүүнт дүрслэлийг гаргахад хангалттай байдаг.
 
Баялгийн тооцоо
Хэрэв орд газрын эрдэсжсэн материалын багтаамж эзлэхүүн нь мэдэгдэж байвал тухайн оршдос буюу орд газрын ашигт малтмалын материалын тоо хэмжээ буюу жинг тооцоолон гаргаж болно. Эзлэхүүнийг өрөмдлөгийн цооногуудын өргөн болон гүн түүнчлэн тэдгээрийн хоорондын зайгаар хэмжиж болно. Одоо ийм тооцоог компьютерийн программуудыг ашиглан маш нарийн хийдэг болжээ. Түүнчлэн эдгээр нь орд газрын гурван хэмжигдэхүүнт орон зайн дүрсийг дэлгэцээр харуулах боломжийг олгодог байна.
 
Ашигт малтмалын багтаамж эзлэхүүнийг түүний эрдэсжилтийн дундаж нягтаар үржүүлэх замаар тухайн ордын тонныг тооцоолж гаргана. Энэ нь хэдийгээр маш энгийн боловч хүдрийн биетүүд нь ихээхэн ярвигтай, нягтрал нь өөр өөр, ангилал зэрэглэл нь тасалдалттай бөгөөд түүнчлэн хүдрийн биетийн дүрс нь маш жигд бус байдаг.
 
Өрөмдлөгийн кернийн дээжээр тодорхойлсон зэрэглэлийг зураг дээр буулгаж, зэрэглэлийн жигнэсэн дунджыг тооцоолж нөөц тоонуудыг гаргаж авдаг. Энэхүү урьдчилсан тооцоо нь өрөмдлөгөөр мэдэгдсэн хэмжээнд тухайн ордын зэрэглэл болон жинг харуулна. Өрөмдлөг хийгээгүй боловч ашигт малтмалын бүсийн оадцын дагуу болон түүний гүнээс доош хэсэгт өрөмдлөг хийх замаар нэмэлт багтаамж жинг нэмж гаргаж болно.
 
Хэрэв өрөмдлөгийн цооногнууд нь өөр хоорондоо ойр ойрхон зайтай бөгөөд геологич нь хүндийн хэмжээ нь зөв байх үндэслэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд нөөцийн урьдчилсан тооцоог «боломжийн хэмжигдсэн» гэсэн ангилалд багтаана. Хэрэв нэлээд олон тооны өрөмдлөг хийсэн боловч зарим таамагласан бүсүүд нь бүрэн шалгагдаагүй тохиолдолд «үзүүлэлтийн» гэсэн ангилалд багтаана. Хэрэв нөөцийн урьдчилсан тооцоог өөр хоорондоо алслагдсан өрөмдлөгийн цооногууд дээр үндэслэн хийсэн бол «дүгнэлтээр олж мэдсэн» гэсэн ангилалд тус тус багтаана
 
Нөөцийн тооцоо
Нөөцийн урьдчилсан тооцоо нь газрын доорхи хүдэржсэн материалын тоо хэмжээний талаар зарим мэдээллийг өгөх боловч тухайн ордыг уурхайн журмаар олборлон ашиглах талаар ямар нэгэн практик ач холбогдолтой зүйлийг илэрхийлдэггүй.
 
Нөөцийн урьдчилсан тооцоо нь уг тооцоонд орж байгаа материалын цар хэмжээ, агуулгад эдийн засгийн хязгаарлалт оруулах замаар нарийвчилж өгдөг.
Хязгаарлалт гэдэг нь тухайн чулуулгийг уурхайн аргаар олборлох нь эдийн засгийн хувьд тухайн зэрэглэлээс доош үр ашиггүй болж эхлэх хязгаар юм Энэхүү агуулга нь олборлолтын зардал, төмөрлөгийн олборлолт, хэлбэршсэн эрдсүүдээс дайвар бүтээгдэхүүний байдлаар олборлож болох ашигт малтмалтай холбоотой гарч болох давуу тал зэрэг хүчин зүйлээс хамааралтай байдаг. Нөөцийн урьдчилсан тооцоонд хүдэржсэн ашигт малтмалын аливаа бүсийн хязгаарласан агуулгаас доош агуулга бүхий хэсгийг оруулдаггүй.
 
Хэрэв уул уурхайн мэргэжилтэн хүн далд уурхайн нөөцийн тооцоо хийж байгаа бол тооцоондоо зөвхөн олборлолт явуулахад хангалттай зөвхөн хүдэржсэн бүсийг оруулах нь зүйтэй. Хүдэржилтийн бүсийн хооронд буюу тэдгээрийн дагуух хаягдлын жижиг бүсийг тооцоонд зөвхөн судлагдсан материалын байдлаарл оруулдаг.
 
Тооцоог ил уурхайн зориулалтаар хийж байгаа тохиолдолд хүдэржилтийн хязгаар, мөн түүнчлэн хөрс хуулалтын хэмжээ зэргийг харуулах зорилгоор нэгэн цооногийг байгуулах хэрэгтэй. Хөрс хуулалтын харьцаа гэдэг нь хүдрийн нэгж массыг олборлохын тулд зайлуулбал зохих хуулах сул хөрсний хэмжээ юм Жишээлбэл, нийт 80 сая тонн чулуулаг бүхий ордоос 20 сая тонн хүдэр олборлоно гэж үзвэл тэрхүү 60 сая тонн хаягдал нь тухайн уурхайн хувьд 3:1 гэсэн хөрс хуулалтын харьцаатай байна гэсэн үг юм
 
Өнөө үед агуулгын хязгаарлалтыг хэд хэдэн хувилбараар тогтоон нөөцийн тооцоог хийх нь нийтлэг асуудал болжээ. Ингэснээр тухайн компани нь тэр төсөл дээр үр ашгийн эцсийн тооцоог боловсруулахдаа хэд хэдэн боломжит хувилбараас сонгон авах боломжтой болдог.
 
Баялгийг нөөцийн тооцооны төвшинг найдвартай харуулахын тулд - баталгаат, үнэмшилт, боломжит магадлалтай - гэж тэмдэглэдэг. Зөвхөн баталгаат үнэмшилт магадлалтай нөөцийг техник эдийн засгийн үндэслэлийн тооцоонд авч үздэг байна.
5. Сорьцлолт ба өрөмдлөг
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Ц.Цэрэнпунцаг гарьд “Aspire Mining” дахь эзэмшлээ 52.5 хувь болгон ДАХИН ӨСГӨЛӨӨ

 Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Aspire Mining” компанийн ...

Өнөөдөр, 18:02
Рио Тинто компани Өмнөд Африк дахь уурхайгаа түр хаалаа

 Өмнөд Африкт байрлах Рио Тинтогийн хөрөнгө оруулалтай "RBM” компани ...

Өнөөдөр, 17:51
Дэлхийн хамгийн том мөсөн арал хурдтай хайлж байна

 Дэлхийн хамгийн том мөсөн арал Гринландын мөс 1990-ээд оны үетэй ...

Өнөөдөр, 17:36
Өнөөдөр, 16:55
Өнөөдөр, 14:31
Гол мөрөн дээгүүр зорчихгүй байхыг онцгойлон анхаарууллаа

Арванхоёрдугаар сарын эхний арав хоногийн байдлаар манай орны ихэнх гол ...

Өнөөдөр, 13:31
Аз дууддаг гэх нэн ховор цагаан цаа бугын тухай...

Норвегийн нэгэн зурагчин найзуудтайгаа ууланд аялж яваад авсан цагаан ...

Өнөөдөр, 12:38
1.2 их наяд төгрөг төсөвт авчрах үүрэгтэй ЗЭСИЙН ханш Хятадаас хамаарна

 Зэс Монгол Улсын төсвийн орлогод жин дарах нөлөөтэй учраас эл ...

Өчигдөр, 14:26
Өвөр Монголын нүүрсний үнэ сарын дотор бага хэмжээнд буурав

 Арван нэгдүгээр сард Өвөр Монголын нүүрсний үнэ бага хэмжээгээр ...

Өчигдөр, 13:39
Засгийн газар чөмгөө дундалж, ясаа цайтал ажиллах л хэрэгтэй боллоо доо

У.Хүрэлсүхийн энэ удаагийн айлчлал тэгэхээр хоёр талд, тэр тусмаа Монгол ...

Өчигдөр, 12:55
Ц.Элбэгдорж: Хийн хоолойг Монголын нутгаар дамжуулах тухай төслийг Оросууд “судалъя” гэвэл “үгүй” гэсэн үг

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх энэ сарын 5-ны үдэш Улаанбаатарынхаар 21.00 цагт ...

2019 оны 12 сарын 11, 16 цаг 16 минут
Оюутолгойн ирээдүйд дайх дөрвөн “бодол”

“Оюутолгой” төслийн хөрөнгө оруулалтын зардал хоёр тэрбум ...

2019 оны 12 сарын 11, 09 цаг 34 минут
Н.Алгаа: Уул уурхайд Таван толгойгоос өөр хөрөнгө оруулалт татах төсөл алга

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн ерөнхийлөгч асан, “ДАТ ...

2019 оны 12 сарын 10, 15 цаг 37 минут
ЭЦА-ны дэд дарга Ц.Ням-Очирыг “Салхитын мөнгөний ордын авлигалын мөнгийг зөөсөн” мэдээллийг шалгаж байна

Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт байрлах Салхитын мөнгөний ордын ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 48 минут
“Салхитын мөнгөний орд”-оос хичнээн ам.доллар авлигад хийссэн бол?

 Эдүгээ хууль, цагдаа, шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн, шүүгчдийг ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 29 минут
34,8 сая тн нүүрс экспортод гаргажээ

 Монгол Улсын нүүрсний экспортын орлогын өсөлт энэ оны 11 сарын ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 25 минут
БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДАД: Улаанбаатарын цаг агаарын нөхцөл утаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Өнөөдөр дэлхийн хүн амын талаас илүү нь хот, хотожсон газар амьдарч байна. ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 12 минут
Хийн хоолойд баярлах болоогүй...

 Хийн хоолойг монголын нутгаар барина тавина гэж монголчууд бид ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 08 минут
Дорноговьд 500 гаруй ногтруу толгой, далавч нь тасарсан байдалтай үхжээ

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумд энэ сарын эхээр 500 гаруй ногтруу ...

2019 оны 12 сарын 10, 13 цаг 59 минут
1072 хувьцаанд "ногдол ашиг олгох уу"....

УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар "Эрдэнэс ...

2019 оны 12 сарын 10, 13 цаг 14 минут
Хэрэв бүх мөс хайлвал Дэлхий хэрхэн харагдах вэ

 Дэлхийн дулаарал явагдаж дэлхийн мөс хайлж далайн түвшин хурдацтай ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 54 минут
Хийн хоолойг ОХУ-ын тал судлахаар боллоо

  Харилцан ойлголцлын санамж бичиг нь бизнесийг хамтран явуулах ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 50 минут
Санкт-Петербургт хадгалагдаж байгаа “Чингисийн чулууны бичиг”-ийг Улаанбаатарт хадгалана

Монголын уран бичлэгийн калиграфийн монгол бичгээр бичиж үлдээсэн хамгийн ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 38 минут
Ундны усаа үр хүүхэд шигээ хайрлая хүмүүс ээ

 Нийслэлийн Байгаль орчны газраас санаачлан нийслэлийн төсвөөр ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 38 минут
Шинэ Зеландад галт уул дэлбэрчээ

 Шинэ Зеландын Цагаан аралд галт уул дэлбэрсний улмаас таван хүн амь ...

2019 оны 12 сарын 10, 11 цаг 58 минут
2019 оны 12 сарын 10, 11 цаг 02 минут
Ноён уулын Ялалт

 Ерээд оны эхэн үед "Монэл" нэртэй өнгөт зурагт гарч тухайн үедээ ...

2019 оны 12 сарын 10, 10 цаг 52 минут
“Петро Матад” компанийг Сүхбаатар аймгаас гаргажээ

 Улсын хилийн торыг таслан хоёр тийш эвхэж тавьчихаад өрөмдлөг ...

2019 оны 12 сарын 10, 10 цаг 25 минут
Аврагчид Асгатын мөнгөний далд уурхайг нээх ажиллагаанд оролцож байна

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагчид Монгол Улсын стратегийн орд ...

2019 оны 12 сарын 09, 17 цаг 10 минут
Хэдэн залуугийн амь насаар ЭКО АЛТАН ЗААМРЫН зөвшөөрлийг цуцлах вэ, Ерөнхий сайд аа

  "Эко Алтан Заамар”-ын уурхай дахиад 1 залуу амиа алдлаа ...

2019 оны 12 сарын 09, 17 цаг 08 минут
2019 оны 12 сарын 09, 16 цаг 13 минут
Монголын зэсийн ирээдүй

 Монгол Улсын эдийн засаг алт, зэс, нүүрс гэсэн ...

2019 оны 12 сарын 09, 16 цаг 09 минут
Хүннүгийн мөнгөн луунуудын булш 2019 оны шилдэг олдвороор шалгарлаа

 АНУ-ын Археологийн институтээс эрхлэн гаргадаг "Archeology” сэтгүүл ...

2019 оны 12 сарын 09, 16 цаг 01 минут
Асуудалтай уурхайн компани болох “Терра Энержи” П.Очирбатын охиных гэнэ

 Одоогоос 9 жилийн өмнө Терра Энержи гэх компанийн ажилтан согтуугаар ...

2019 оны 12 сарын 09, 14 цаг 53 минут
Хятадууд нүүрсээ хямдруул гэж шахаж байна, бид яах ёстой юм

  Манай нүүрсийг үнэтэй байна, хямдруул гэж томорч, ...

2019 оны 12 сарын 09, 12 цаг 27 минут
Тосон бумбыг тоносоор байгаа онцгой бүрэн эрхт “АГМ Майнинг”

 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫН НҮДЭНД ХАРАГДДАГГҮЙ "АГМ МАЙНИНГ”  ...

2019 оны 12 сарын 09, 11 цаг 31 минут
Европ, Азийг “цэнхэр түлш”-ээр “атгах” орос төлөвлөгөө

 Арван дамнан яригдаж,  таван жилийн өмнө шавыг нь тавьж асан, ...

2019 оны 12 сарын 09, 11 цаг 22 минут
Оросын нэгэн тосгоны захад 50 гаруй цагаан баавгай цугларчээ

 Оросын умард туйлын алслагдсан тосгоны орчим 50 гаруй цагаан ...

2019 оны 12 сарын 09, 10 цаг 30 минут
СУДАЛГАА | Айл өрхийн 20% нь ялгадсаар БОХИРДСОН УС ууж байна

 Айл өрхийн ууж буй усанд гэдэсний савханцар Е.коли байгаа эсэхийг ...

2019 оны 12 сарын 09, 10 цаг 22 минут
Хөгжилгүй гэсэн гайхшралд өгөх нэг тайлбар

Дэлхийн эдийн засгаас баахан тоо баримт үзлээ. 2019 оны Нобелийн эдийн ...

2019 оны 12 сарын 07, 12 цаг 17 минут
Шуурхай: “Эко Алтан заамар”-т дахин осол гарч, 26 настай залуу амиа алджээ

Өнгөрсөн өвөл  “Эко Алтан Заамар” компанийн буруутай ...

2019 оны 12 сарын 06, 17 цаг 43 минут
2019 оны 12 сарын 06, 17 цаг 28 минут
Байгалийн хийн хоолой Монголоор дамжин өнгөрөх боломжийг үнэлэхүй

1. Байгалийн хийн ач холбогдол хийгээд эрэлтийн хандлага Байгалийн хий бол ...

2019 оны 12 сарын 06, 16 цаг 41 минут
Тавантолгойгоос их хэмжээний тонн нүүрс хулгайлагдсан уу?

Таван толгой ХК-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга Д.Махгал: Хууль шүүхийн ...

2019 оны 12 сарын 06, 16 цаг 24 минут
"Эрдэнэт" үйлдвэр "Росгеологи" компанитай хамтарч гүний хайгуул хийнэ

   Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ОХУ-д хийж байгаа ...

2019 оны 12 сарын 06, 15 цаг 54 минут
"Газпром" Монголоор дайрах хийн хоолойн маршрутыг хагас жилийн дотор гаргах ёстой

Монгол Улсын нутгаар дамжуулан БНХАУ-д хий нийлүүлэх хоолойн шинэ ...

2019 оны 12 сарын 06, 11 цаг 40 минут
Энэ оны эхний 10 сарын хугацаанд Хятадаас Монголд $662 саяын цахилгаан эрчим хүч нийлүүлжээ

Хятадын Өвөр Монголын Өөртөө Засах орон энэ оны эхний 10 сарын хугацаанд ...

2019 оны 12 сарын 05, 14 цаг 23 минут
ОХУ-тай уул уурхай, боловсрол зэрэг салбарт хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ

ОХУ-ын Ерөнхий сайд Д.А.Медведевийн урилгаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд ...

2019 оны 12 сарын 05, 11 цаг 24 минут
2019 оны 12 сарын 04, 18 цаг 27 минут
“Багануур”, “Шивээ-Овоо”-гийн уурхайн машин техникийг шинэчлэхээр тохиролцлоо

ОХУ-д ажлын айлчлал хийж буй Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ...

2019 оны 12 сарын 04, 17 цаг 11 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани