Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

5. Сорьцлолт ба өрөмдлөг

5. Сорьцлолт ба өрөмдлөгСорьцлолт
Сорьцлолт гэдэг бол томоохон цулаас маш бага хэмжээний төлөөлол болох хэсгийг дээжлэн авах үйл ажиллагааны явц мөн. Төмөрлөгийн агууламжийн баяжилтыг тогтоохын тулд тухайн дээжийг шинжилдэг бөгөөд томоохон цулын нарийн үнэлгээг тооцоолж болдог.
 
Төмөрлөгийн илрэцээс авсан анхны дээжийг гар сорьц авалт гэдэг. Хайгуулчид болон геологийн талбайн багууд хамтран ургалт, уулзварын зүсэлт, ховил эсвэл голын ёроолоос тэдгээрийг цуглуулж авдаг. Эдгээр чулуулгийг зориуд сонгож авдаг бөгөөд учир нь тэд үлэмж хэмжээний төмөрлөг агуулсан байдаг тул тэдгээрийн илрэц эсвэл гаршнаас гарсан төлөөлөгч мөн гэж тооцдоггүйд оршино.
 
Талбайд гар сорьцыг цуглуулж авч, тэдгээриин эл. байршлыг тэмдэглэж аваад, чулуулаг тус бүрт таних тэмдэглэгээ хийж, хамгийн найдвартай гэгдэх хэсгийг төмөрлөгийн шинжилгээ хийлгэхээр лаборатори руу явуулдаг.
 
Хэрэв ийм гар сорьцлолтуудад ихээхэн хэмжээний төмөрлөг найдвартай бол сувгийн сорьцлолтыг баталгаажуулдаг. Ер нь ийнхүү сорьцлох арга        ажиллагааны үед сорьц авсан ул чулуулгийг экскаваторын шанага утгуур болон эсвэл газрын иймэрхүү хөрс хуулах төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хамгийн боломжийн хэмжээгээр авч, бүрэн шинжилгээнд оруулдаг.
 
Дараагийн алхам нь гаршийг усны хамт хоолойгоор доош газарт оруулж, хэрэв хүдэржилтийн бүс илэрвэл төлөөлөгч гадаргын дээжийг илрүүлсэн бүсийн дагуу тодорхой тогтоосон завсарлагатайгаар авдаг. Эдгээр сорьцлолтын дээжийг алмаазан товруутай хутгаар тоноглогдсон бөөрөнхий хөрөөгөөр зүсэн тасалж авдаг бөгөөд илрэцийн дагуух шугаман сувгийг үлдээдэг. Гадаргууны суваг нь хамгийн хүсүүштэй төрлийн сорьц байдаг. Үүнийг ихэвчлэн таамаглаж байгаа хүдрийн бүсийн дагуу 10 см орчим өргөн, 2 см орчим гүнтэй зүснэ. Эдгээр зүсэж авсан чулуулгийн хэлтэрхийг нямбайлан цуглуулж, тэмдэг тавин, шинжилгээнд зориулан савлана.
 
Геологич буюу инженер агуулагдаж байгаа үнэ цэнийг нь шуурхайлан баримжаалах зорилгоор хэлтэрхийн дээжийг заримдаа авдаг. Төлөөлөл болохуйц хэмжээний дээжийг алх, хасуур хэрэглэн цухуйж гарсан чулуулгийн захаас түргэвчлэн хэлтэлнэ. Хэлтэрхийн дээж нь тэр бүр найдвартай мэдээллийг өгч чадахгүй учраас эдгээр нь боломжит нөөцийн эцсийн математик тооцоонд оролцохгүй.
 
Гадаргуугийн сувгийг ашигт малтмалын бүсийн дагуу тогтмол ижилхэн зайнд байршуулах нь туйлын хүсүүштэй зүйл боловч энэ нь практикт тэр бүр нийцдэггүй. Энэ нь тайллын залруулгын үйл явц дахь нэгэн математик тооцооноос зайлсхийхэд хүргэдэг.
 
Зарим тохиолдолд, тухайлбал очир алмасын зориулалтаар кимберлит чулуулгийн дээж авахад хэдэн зуун килограммаас авахуулаад хэдэн тонн жинтэй их кэмжээний дээж авах нь илүү ашигтай байдаг. Тухайн материал хожим нь хар төмөрлөгийн сорилт болон чанарын зэрэглэлийн ажилд ашиглагдах учраас ийм дээж нь тухайн бүсийн төлөөлөл болохын хувьд чухал.
 
Алмаазан өрөмдлөг
Номыг хавтсаар нь дүгнэдэггүйн адил, гадаргуун дээж нь газар доорхи тунадас хир зэрэг лут их эсвэл бага болох талаар тодорхой зүйлийг илэрхийлдэггүй. Гадаргуугийн дээж авсны дараа энэ нь үнэт металлын концентрац байж болзошгүйг илэрхийлдэг учраас алмаасан өрөмдлөгийг хийдэг.
Ашигт малтмалын нөөцийн тоо хэмжээ /нийт жин/, баяжмал бөөгнөрлийн ангиллыг бататгах ганц арга бол чулуулагт дугуй зүсэлт хийж, тухайн зүсэлтийн төв хэсэгт орших тасралтгүй үргэлжилсэн бортгон хэлбэртэй керни буюу чөмөгний дээжийг гаргаж авах арга юм Үүнийг хийхийн тулд суурь чулуулаг руу зүсэж орох эргэлдэгч чөмөг бүхий тусгай төрлийн өрмийг зохион бүтээжээ. Энэхүү зүрхэвчин торхны төгсгөлд байгальд тохиолдох хамгийн хатуу бодис болох очир алмаас шигтгэсэн бортгон өрөм байдаг.
 
Очир алмаасан өрмийн чөмөгний хэмжээ нь хэрэглэгдэж байгаа машины овор хэмжээ болон өрөмдөж байгаа материалаас хамааран янз бүр байдаг. Гэвч хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэмжээнүүдийг дурьдъя. Үүнд:
А - чөмөгний голч 27.0 мм, нүхний голч 48.0 мм
В - чөмөгний голч 36.5 мм, нүхний голч 60.0 мм
N - чөмөгний голч 47.6 мм, нүхний голч 75.5 мм.
Н - чөмөгний голч 63.5 мм, нүхний голч 96.0 мм байдаг.
Механикийн хувьд очир алмаасан өрөм үзүүр талдаа очир алмас суулгасан ган хоолойтой өрмийг эргүүлэх хүчирхэг хөдөлгүүрийн нэгжээс бүтнэ. Энэхүү өрөм болон түүнд залгаастай үндсэн торхыг хөндий ган туйвангуудын тусламжтайгаар тохируулга бүхий даралтаар эргүүлнэ. Эдгээр туйвангуудын голоор шахсан усаар өрмийг хөргөхийн хамт чулуулгийн зүсэгдсэн хэсгүүдийг зайлуулна.
 
Туйлын тааламжтай нөхцөлд өрмийг цооногийн ёроол хүртэл буулгаж өрөмдлөг эхэлсэн тохиолдолд өрөм нь чулуулгийн бортгон хэлбэртэй хэсгээс бүрдэх кернийг зүснэ. Өндөр хурдтайгаар эргэлдэх үед өрөмний үзүүрийг өрмөн дээр сууриласан шингэний цилиндрийн ажиллагаагаар доош нь шахаж өгнө. Уг керн нь чулуулаг дундуур нэвтрэх явцад кернийн торхонд баганан хоолойг хүртэл түлхэнэ.
 
Туйвангуудыг 1.5 буюу 3.0 метрийн зайтай дээш нь татаж гарган кернийг нь кернийн торхноос салгаж, шалгуулахаар буюу хадгалуулахаар явуулна.
Энэхүү керн нь өрөмний нэвтрэн өнгөрсөн янз бүрийн чулуулгийн бүтцийг харуулсан бодит бөгөөд нарийвчилсан бичлэг болно. Өрөмдлөгийн явцад заримдаа гарч байгаа шавхайн дээжийг авдаг. Энэ нь өрөмний зүсэлтээр гарсан зоргодсоноос бүтэх бөгөөд өрөмний чөмөгний / кернийн/ дээжтэй харьцуулан шалгахад тустай болдог.
 
Утсан шугаман /Wireline/ өрөмдлөг
Одоо ихэнх өрөмдлөгийг 1960-аад онд нэвтрүүлсэн Wireline аргаар гүйцэтгэдэг болсон байна. Энэхүү аргыг хэрэглэхэд, керн торхны угсралтын узелээс керн торх дүүрсэн буюу гацалт үүссэн тохиолдолд чөмгийг агуулж байгаа дотор талын яндан хоолойг салгаж авна. Уг яндан хоолой болон түүний дотор байгаа кернийг өрөмдлөгийн туйвангууд руу унжуулсан төмөр утсаар гадаргуу дээр татаж гаргадаг. Энэ зориулалтаар дотор талын яндан хоолойн толгой дээрээс түгжигддэг 'overshot assembly' хэмээх оньсыг ашигладаг. Ингээд дотор талын яндан хоолойг өрөмдлөгийн угсраа туйвангуудын дотуур гадаргуу дээр маш түргэн өргөж гаргана. Кернийг салгаж авсны дараа дотор талын яндан хоолойг гадна талын кернийн торх руу унагааж өрөмдлөгийг дахин явуулж эхэлнэ. Ийм замаар бүх баганан туйванг өргөж гаргахгүйгээр кернийг гаргаж авдаг.
 
Томоохон өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжөөр 100 мм хүртэл голчтой кернийг 4500 гаруй метрийн гүнээс гаргаж авдаг.
 
Кернийг хайрцаг буюу тосгуур дээр дараалан байрлуулж, геологийн хээрийн хуаран буюу контор луу геологчдоор шалгуулахаар явуулдаг. Сонирхолтой зүслэгийг керн хуваагчаар уртааш нь зүсэж, хагасыг нь түүнийг агуулж байсан керн агуулах хайрцагт буцааж хийн, нөгөө хагасыг нь лабораторид шинжилгээ хийлгэхээр явуулдаг. Тосгуур болон хайрцгуудыг их төлөв керн агуулах амбаарт тавиур дээр хурааж хадгалдаг.
 
Зарим тохиолдолд нэг цооногноос гаралтай зарим геологийн бүтэц буюу хүдрийн бүсээс хоёрдогч огтлолыг авах нь зүйтэй байдаг. Үүнийг хийхийн тулд тухайн огтлолын дээхнүүр зарим цэг дээр шаантаг байрлуулж, өрөмний үзүүрийг өөр чиглэлд хазайлгаж өгдөг. Энэхүү таантаглах үйл явц нь ихээхэн цаг, мөнгө хэмнэх боломжтой үчраас илүү гүнзгий цооногт өргөн хэрэглэдэг.
 
Өрөмдлөгийн бусад аргууд
Урвуу эргэлтийн /циркуляцийн/ өрөмдлөгийн үйл явцыг чулуулаг нь тропикийн олон газрууд мэтийн цаг агаарын идэгдэл элэгдэлд гүн автсан газарт буюу мөстөлтийн хучдасын хэт ачаалалтай байх үед амжилттай хэрэглэдэг байна Энэхүү аргад гурван шовхолжтой өрөмний үзүүр болон хос яндан бүхий өрөмдлөгийн ган хоолойг ашигладаг. Өрөмдлөгийн шингэн буюу агаар эсвэл эдгээрийн хослолыг давхар ган хоолойн завсраар доош нь шахах замаар дотор талын яндан хоолойг дээш нь буцаан авчирч, өрөмний үзүүрээс гарсан зүсэлтийн үйрмэгийг газрын гадаргуу дээр гаргаж өгдөг.
 
Хөрсний шинжилгээний зориулалтаар, дууны чичиргээний хэрэгслээр өрөмний туйванг газрын хөрс рүү түлхэж өгдөг дууны өрөмдлөгийг ашигладаг.
Онгорхой нүхээр хэмжих хэрэгслийг оруулж болох зарим тохиолдолд хайгуулчдад кернийн дээж авах шаардлагагүй байдаг. Ийм төрлийн өрөмдлөгөд зөвхөн шаардагдах компрессор, өрөмний баганан яндан хоолойгоор тоноглогдсон стандартын эргэлтийн өрөм л хэрэгтэй байдаг.
 
Хэрэглэж болох газарт энэ нь өртөг зардлыг хямдруулж, бүтээмжийг мэдэгдэхүйц хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг. Гэсэн ч энэхүү арга бүрэн хэмжээний кернийг очир алмаасан өрөмдлөгөөр гаргаж авахтай адилхан найдвартай биш байдаг.
 
Газар доорхи өрөмдлөг
Очир алмаасан өрөмдлөг нь нэгэнт нээгдсэн уурхайд ч чухал ач холбогдолтой байдаг. Түүнийг лараахь зориулалтаар ашигладаг. Үүнд:
□   Шинэ хүдрийн хайгуул хийх буюу мэдэгдэж байгаа хүдрийн биетийн зураглал гаргах.
□   Чулуулгийн төрөл болон бүтцийг судлах.
□   Атираа, ан цавуудад шилжсэн хүдрийн биетийн байршлыг тогтоох.
□   Штрек болон орхиц, мөргөцгүүдийг зөв байрлалд чиглүүлэхийн тулд туршилтын цооног гаргах.
□   Ус шавхах, тоос сорох болон агааржуулалтын цооног гаргах.
□   Чулуулаг дахь ачааллыг хэмжих зориулалтаар чулуулгийн механикийн хэмжих хэрэгслийг байрлуулах зорилгоор хуваарилагдаагүй цооног өрөмдөх г.м
 
Газрын доорхи очир алмаасан өрөмдлөгийн өрөмнүүд нь газар дээрх өрөмдлөгийн өрөмнүүдийг бодвол жижиг бөгөөд хөнгөн байх ба их төлөв дизелээр биш, цахилгаанаар ажилладаг.
 
Ердийн газрын доорхи өрөмнүүд нь туйванг цооногноос маш хурдан гаргах онцлог шинж чанартай байдаг.
Ихэнх газар доорхи өрөмнүүд нь одоо цахилгаан хөдөлгүүрээр ажилладаг тосон шахуургат төрлийнх бөгөөд цахилгаан байхгүй газарт зориулсан зарим хэмжээний өрмүүд нь хий буюу дизелийн хөдөлгүүртэй байдаг. Дизелийн хөдөлгүүртэй өрмөнд харин нэмэлт агааржуулалт болон дизелийн утаа угаах скруббер шаардлагатай байдаг.
 
Газрын доорхи өрөмтэй байх нь уурхайн геологичдод маш давуу тал бүхий цооногийг дурын өнцгөөс өрөмдөх боломжийг олгодог.
Сорьц туршилт
Хамгийн их найдвар төрүүлж байгаа гар сорьц, дээж болон кернийг шинжилгээнд оруулахаар лабораторит явуулна. Энэхүү чулуулаг дахь найрлагыг нарийн хэмжиж, катологжуулах үйлдлийг сорьцын тест туршилт хийх гэж нэрлэдэг.
Химич хүн сонирхож байгаа төмөрлөгийнхөө баяжилтын хамгийн сайн тодорхойлж чадах сорьцын тестийн аргыг сонгон авдаг. Одоо өргөн хэрэглэгдэж байгаа аргууд нь:
□   Төмөрлөгийг хайлуулах судалгаа: дээжийг хайлуулж, харьцангуй чухал биш элементүүдийг химийн аргаар зайлуулна.
□   Уусах чадамжийн туршилт: дээжийг уусмалд уусгаж төмөрлөгийг химийн урвалж ашиглан ялгаруулдаг.
□   Хэмжих хэрэгслийн төмөрлөгийн тесп төмөрлөгийн атомын шинж чанарыг илрүүлдэг, тухайлбал, тэдгээрийн зүгээс рентген буюу нүдэнд харагдах гэрэлд өгөх хариу үйлдэл
 
Газрын гадаргуугийн төмөрлөгийн тестийн хариу лабораториос ирмэгц дээжийн байршил болон холбогдох төмөрлөгийн тестийн утгыг газрын зураг дээр ижил төсөөтэйгээр хуваарилан зураглаж, хүдрийн боломжит нөөцийн бүсийн хоёр хэмжигдэхүүнт зураглалыг гаргана.
 
Судалгаа шинжилгээний сүүлийн үе шатуудад кернийн төмөрлөгийн тестийн үр дүнг ижил төсөөтэйгээр газрын зураг дээр хуваарилан зураглаж, гуравдагч хэмжигдэхүүнийг оруулснаар геологичид хүдрийн биетийг бүхэлд нь харуулах боломж олгодог.
 
Их төлөв алтны судалгаа шинжилгээн дээр аливаа хэт өндөр утгыг тусгаарлан авдаг. Өөрөөр хэлбэл тэдгээрийг дунджыг тооцоход оруулдаггүй. Тусгаарласан өндөр үзүүлэлтүүд нь дээжийн орчин тойрны төвшинг тэр бүр илэрхийлж чаддаггүй нь тогтоогдсон байна
Хэрэв төмөрлөгийн туршилт-тестийн дүн нь сувгийн дээжээс буюу кернийн уртын дагуух гаралтай бол тэдгээрийг тодорхой нэгэн уртын дагуух концентрац буюу баяжмал гэсэн утгаар бичиж өгнө. Жишээ нь, тонн тутамд 5 грамм алт /тонн тутамд 0.15 унц/ 8 метрийн туршид эсвэл 3%-ийн никелийн 10 фут г.м. Эдгээр нь зөвхөн ашигт малтмал бүхий бүсийн хоёр хэмжигдэхүүнтэй зураг боловч эдгээрийг ойр зэргэлдээ хослуулан уг тунадасны ордын багтаамж жингийн гурван хэмжигдэхүүнт дүрслэлийг гаргахад хангалттай байдаг.
 
Баялгийн тооцоо
Хэрэв орд газрын эрдэсжсэн материалын багтаамж эзлэхүүн нь мэдэгдэж байвал тухайн оршдос буюу орд газрын ашигт малтмалын материалын тоо хэмжээ буюу жинг тооцоолон гаргаж болно. Эзлэхүүнийг өрөмдлөгийн цооногуудын өргөн болон гүн түүнчлэн тэдгээрийн хоорондын зайгаар хэмжиж болно. Одоо ийм тооцоог компьютерийн программуудыг ашиглан маш нарийн хийдэг болжээ. Түүнчлэн эдгээр нь орд газрын гурван хэмжигдэхүүнт орон зайн дүрсийг дэлгэцээр харуулах боломжийг олгодог байна.
 
Ашигт малтмалын багтаамж эзлэхүүнийг түүний эрдэсжилтийн дундаж нягтаар үржүүлэх замаар тухайн ордын тонныг тооцоолж гаргана. Энэ нь хэдийгээр маш энгийн боловч хүдрийн биетүүд нь ихээхэн ярвигтай, нягтрал нь өөр өөр, ангилал зэрэглэл нь тасалдалттай бөгөөд түүнчлэн хүдрийн биетийн дүрс нь маш жигд бус байдаг.
 
Өрөмдлөгийн кернийн дээжээр тодорхойлсон зэрэглэлийг зураг дээр буулгаж, зэрэглэлийн жигнэсэн дунджыг тооцоолж нөөц тоонуудыг гаргаж авдаг. Энэхүү урьдчилсан тооцоо нь өрөмдлөгөөр мэдэгдсэн хэмжээнд тухайн ордын зэрэглэл болон жинг харуулна. Өрөмдлөг хийгээгүй боловч ашигт малтмалын бүсийн оадцын дагуу болон түүний гүнээс доош хэсэгт өрөмдлөг хийх замаар нэмэлт багтаамж жинг нэмж гаргаж болно.
 
Хэрэв өрөмдлөгийн цооногнууд нь өөр хоорондоо ойр ойрхон зайтай бөгөөд геологич нь хүндийн хэмжээ нь зөв байх үндэслэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд нөөцийн урьдчилсан тооцоог «боломжийн хэмжигдсэн» гэсэн ангилалд багтаана. Хэрэв нэлээд олон тооны өрөмдлөг хийсэн боловч зарим таамагласан бүсүүд нь бүрэн шалгагдаагүй тохиолдолд «үзүүлэлтийн» гэсэн ангилалд багтаана. Хэрэв нөөцийн урьдчилсан тооцоог өөр хоорондоо алслагдсан өрөмдлөгийн цооногууд дээр үндэслэн хийсэн бол «дүгнэлтээр олж мэдсэн» гэсэн ангилалд тус тус багтаана
 
Нөөцийн тооцоо
Нөөцийн урьдчилсан тооцоо нь газрын доорхи хүдэржсэн материалын тоо хэмжээний талаар зарим мэдээллийг өгөх боловч тухайн ордыг уурхайн журмаар олборлон ашиглах талаар ямар нэгэн практик ач холбогдолтой зүйлийг илэрхийлдэггүй.
 
Нөөцийн урьдчилсан тооцоо нь уг тооцоонд орж байгаа материалын цар хэмжээ, агуулгад эдийн засгийн хязгаарлалт оруулах замаар нарийвчилж өгдөг.
Хязгаарлалт гэдэг нь тухайн чулуулгийг уурхайн аргаар олборлох нь эдийн засгийн хувьд тухайн зэрэглэлээс доош үр ашиггүй болж эхлэх хязгаар юм Энэхүү агуулга нь олборлолтын зардал, төмөрлөгийн олборлолт, хэлбэршсэн эрдсүүдээс дайвар бүтээгдэхүүний байдлаар олборлож болох ашигт малтмалтай холбоотой гарч болох давуу тал зэрэг хүчин зүйлээс хамааралтай байдаг. Нөөцийн урьдчилсан тооцоонд хүдэржсэн ашигт малтмалын аливаа бүсийн хязгаарласан агуулгаас доош агуулга бүхий хэсгийг оруулдаггүй.
 
Хэрэв уул уурхайн мэргэжилтэн хүн далд уурхайн нөөцийн тооцоо хийж байгаа бол тооцоондоо зөвхөн олборлолт явуулахад хангалттай зөвхөн хүдэржсэн бүсийг оруулах нь зүйтэй. Хүдэржилтийн бүсийн хооронд буюу тэдгээрийн дагуух хаягдлын жижиг бүсийг тооцоонд зөвхөн судлагдсан материалын байдлаарл оруулдаг.
 
Тооцоог ил уурхайн зориулалтаар хийж байгаа тохиолдолд хүдэржилтийн хязгаар, мөн түүнчлэн хөрс хуулалтын хэмжээ зэргийг харуулах зорилгоор нэгэн цооногийг байгуулах хэрэгтэй. Хөрс хуулалтын харьцаа гэдэг нь хүдрийн нэгж массыг олборлохын тулд зайлуулбал зохих хуулах сул хөрсний хэмжээ юм Жишээлбэл, нийт 80 сая тонн чулуулаг бүхий ордоос 20 сая тонн хүдэр олборлоно гэж үзвэл тэрхүү 60 сая тонн хаягдал нь тухайн уурхайн хувьд 3:1 гэсэн хөрс хуулалтын харьцаатай байна гэсэн үг юм
 
Өнөө үед агуулгын хязгаарлалтыг хэд хэдэн хувилбараар тогтоон нөөцийн тооцоог хийх нь нийтлэг асуудал болжээ. Ингэснээр тухайн компани нь тэр төсөл дээр үр ашгийн эцсийн тооцоог боловсруулахдаа хэд хэдэн боломжит хувилбараас сонгон авах боломжтой болдог.
 
Баялгийг нөөцийн тооцооны төвшинг найдвартай харуулахын тулд - баталгаат, үнэмшилт, боломжит магадлалтай - гэж тэмдэглэдэг. Зөвхөн баталгаат үнэмшилт магадлалтай нөөцийг техник эдийн засгийн үндэслэлийн тооцоонд авч үздэг байна.
5. Сорьцлолт ба өрөмдлөг
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
Тусгай зөвшөөрөл цуцалсан талбайд хяналт, шалгалт хийж байна

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/369 дугаар ...

Өнөөдөр, 15:01
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг дахин сунгалаа

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар “Бэлэн байдлын зэрэгт ...

Өнөөдөр, 14:40
Дотоодын аялагчид өдөрт 2000 тонн хог хаядаг

Урин цаг ирэв үү, үгүй юү гэр бүл, найз нөхдөөрөө нийлэн хөдөөг зорих нь ...

Өнөөдөр, 14:03
ОХУ-ын Холбооны Хурал "Монгол, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэрээ"-г баталжээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын урилгаар ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин ...

Өнөөдөр, 12:48
Усархаг, дуу цахилгаантай бороо орох тул үер, усны аюулаас сэрэмжлүүлж байна

Өчигдөр буюу 2020.07.09-ны өдөр Тээврийн цагдаагийн албанд иргэдээс 396 ...

Өнөөдөр, 12:32
Байнгын хороодын дарга нарыг сонгон, дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг баталж, Анхдугаар чуулган өндөрлөв

  Байнгын хорооны дарга нарыг сонгож батлав Улсын Их Хурлын Анхдугаар ...

Өнөөдөр, 09:35
Бээжин, Тяньжиньд хамгийн ойрхон “их элсэн сав газар”-ыг цөлжилтөөс ангижруулж буй тухай тэмдэглэл

Нэгэн цагт хэдэн мянган километр газрыг хамран их элс манхан нүүдэллэдэг ...

Өчигдөр, 13:59
Зургаан жилийн ял авсан Б.Отгонбаатар гэж хэн бэ?

Төрийн шүүхээр орж 6 жилийн ял сонсоод байгаа Ерөнхий сайд асан ...

Өчигдөр, 11:21
Ерөнхий сайд байхдаа өөртөө лиценз олгосон Ж.Эрдэнэбатад 6 жилийн хорих ял оноолоо

Нийслэлийн прокурорын газраас шүүгдэгч Ж.Эрдэнэбат, Б.Отгонбаатар, ...

2020 оны 07 сарын 06, 13 цаг 25 минут
Хямралыг даваад, хуримтлуулж чадвал сайн л хэрэг

Монгол Улсын эдийн засгийг энэ онд 0.5 хувиар агшина хэмээн таамагласнаа ...

2020 оны 06 сарын 20, 13 цаг 21 минут
Дундговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй ураны компанийн үйл ажиллагааг зогсоолоо

 Дундговь аймгийн Өлзийт, Баянжаргалан, Гурвансайхан, Өндөршил сумын ...

2020 оны 06 сарын 17, 13 цаг 28 минут
Алтаа ухуулаад авдрандаа хаягдсан “Шүрэн гал”

Шүрэн гал. Шарын гол гэдэг нэрний гарвал энэ үгтэй холбоотой тухай ...

2020 оны 06 сарын 16, 11 цаг 07 минут
“Эрдэнэт”-ийн 49 хувь”-ийн бүлэглэлийн гишүүн Р.Амаржаргал төр тэргүүлэх ёсгүй

Ардчилсан нам өнөөдөр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж, ...

2020 оны 06 сарын 16, 10 цаг 07 минут
Өвөр Монголоос бал чулууны арвин нөөц илэрчээ

БНХАУ-ын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баяннуур хотод бал чулууны арвин ...

2020 оны 06 сарын 15, 15 цаг 22 минут
“Бид дахин уучлал эрэхгүй”

Англи-Австралийн уул уурхайн “Рио Тинто” компани тэсэлгээ хийх ...

2020 оны 06 сарын 15, 11 цаг 44 минут
Эдийн засгийн хямрал дөнгөж эхэлж байгааг анхааруулжээ

Дэлхийн улс орнууд үндсэндээ зургаан сарын турш коронавирустай ...

2020 оны 06 сарын 15, 09 цаг 48 минут
Дорнод аймгийн ард иргэд нэр дэвшигч Ц.Сэргэлэнг идэвхийлэн дэмжиж байна

УИХ-ын 2020 оны сонгуульд Дорнод аймагт МАН-аас генерал Ц.Сэргэлэн, УИХ-ын ...

2020 оны 06 сарын 13, 15 цаг 46 минут
Ядуу ч “ялах” Монгол

“Баялгийн сантай болно”, “Валютын нөөцийг ...

2020 оны 06 сарын 12, 20 цаг 54 минут
2020 оны 06 сарын 12, 16 цаг 39 минут
ТЕГ-ын дарга, генерал Д.ГЭРЭЛИЙН ХҮҮГИЙН УУРХАЙД шүүх үзлэг хийж байна

ТЕГ-ын дарга, Генерал Д.Гэрэлийн хүү Г.Аранзалын нэр дээр бүртгэлтэй ...

2020 оны 06 сарын 10, 12 цаг 00 минут
“Рио Тинто” дурсгалт газрыг сүйтгэсэн шалтгаанаа тайлбарлажээ

 Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа  явуулдаг "Рио Тинто” ...

2020 оны 06 сарын 09, 16 цаг 31 минут
“ТОП”-ууд “Эрдэнэт үйлдвэр”-т зочиллоо

 Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн ...

2020 оны 06 сарын 09, 15 цаг 13 минут
2020 оны 06 сарын 09, 14 цаг 32 минут
Хийн хоолой бол хий мөрөөдөл биш

 Оросоос Хятад руу хий дамжуулах хоолойг Монголын нутгаар дайруулах ...

2020 оны 06 сарын 08, 20 цаг 36 минут
2020 оны 06 сарын 08, 15 цаг 41 минут
Нидерланд улс коронавирусийн халдвараас сэргийлж, 10,000 булга заазлах шийдвэр гаргажээ

Нидерландын засгийн газар коронавирусийн халдвар тархахаас сэргийлэх ...

2020 оны 06 сарын 08, 13 цаг 14 минут
Бүлэглэл чинь сүрэглэл болчихлоо, толгойлогч оо...

Сүргийн толгойлогч сахал Эрдэнэбилэгээс асуух асуулт байна аа. Төр улсыг ...

2020 оны 06 сарын 07, 20 цаг 33 минут
Хийсэн бүтээсэн нь ямагт капитал!

Ертөнц тэр чигээрээ худалдаа хийж байна. Худалдаагаар амьдарч амьсгалж ...

2020 оны 06 сарын 07, 19 цаг 57 минут
Ураны тусгай зөвшөөрлийг хэн, хэний үед олгосон бэ?

Дэлхий нийтээр цөмийн зэвсэг, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг ...

2020 оны 06 сарын 07, 11 цаг 53 минут
2020 оны 06 сарын 04, 11 цаг 19 минут
Эрдэмтэд дэлхийн зургаа дахь ‘их мөхөл’ ойртож байгааг анхаарууллаа

Стэнфорд, Принстон, Беркелийн их сургуулийн эрдэмтэд 2015 онд ...

2020 оны 06 сарын 03, 21 цаг 33 минут
Төмрийн хүдрийн үнэ 102 ам.доллар болж өсжээ

Энэ долоо хоногийн Даваа гарагт (2020.06.02) Даляны түүхий эдийн бирж дээр ...

2020 оны 06 сарын 03, 16 цаг 41 минут
Америкийн занарын нефть олборлогч 17 компани дампуурлаа зарлажээ

 ВАШИНГТОН. /Financial Times/. Коронавирусний цар тахлын улмаас ...

2020 оны 06 сарын 02, 18 цаг 21 минут
2020 оны 05 сарын 31, 18 цаг 52 минут
Шилийн гол аймаг дахин уул уурхай нээхгүй

 Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Шилийн гол аймгийн Засаг захиргааны ...

2020 оны 05 сарын 28, 23 цаг 48 минут
​‘Онон’ Монголдоо эсэн мэнд буцаж ирсэн цорын ганц эгэл хөхөө болжээ

Монгол Улсын Зэрлэг ан амьтан судлах, хамгаалах төв ТББ болон Их Британийн ...

2020 оны 05 сарын 28, 11 цаг 05 минут
2020 оны 05 сарын 27, 21 цаг 43 минут
2020 оны 05 сарын 27, 17 цаг 26 минут
2020 оны 05 сарын 27, 11 цаг 15 минут
Алтны ханш 1700.60 ам.долларт буюу сүүлийн найман жилд хамгийн өндөр үнэ хүрлээ

 Алтны ханш өнөөдөр  1728.29 ам.доллар байгааг  Bloomberg ...

2020 оны 05 сарын 27, 10 цаг 58 минут
Шатахууны үнэ БУУРЛАА

 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас шатахууны үнийн асуудлаар ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 58 минут
“Борц” болсон эдийн засаг

Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороо хуралдаж, бөхийн ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 42 минут
Том гүрнүүд сансрын уудамд олборлолт хийхээр өрсөлдөж эхэллээ

Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд дэлхийн томоохон гүрнүүд сансрын уудамд ...

2020 оны 05 сарын 25, 21 цаг 04 минут
Ираны түлш тээвэрлэсэн эхний хөлөг онгоц Венесуэлд хүрчээ

 АНУ-ын зүгээс хатуу сануулга өгөөд байсан хэдий ч Ираны түлш ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 17 минут
В.Путин Оросын нефтийн салбарыг дэмжих удирдамж өглөө

 ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин Засгийн газартаа хандаж, ирэх сарын 15-ны ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 07 минут
Хятад улс цөлийг 60 жилийн дотор баян бүрд болгов

 Юйлин хотын иргэд элсэн шуурганаас хамгаалж мод суулгаж эхэлсэн ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 12 минут
Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас

Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас та бүхэнд хүргэж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 08 минут
Салхитын ордын авлигалын хэрэгт холбогдсон 6 шүүгчээс хоёр нь 3-5 жилийн ял авчээ

 Салхитын  ордын маргааныг шүүхээр шийдэхдээ 10-170 сая ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 28 минут
У.Хүрэлсүх: Хил нээхгүй, хэзээ нээхийг хэлж чадахгүй

Улсын Онцгой комиссын Өргөтгөсөн хуралдаан Төрийн ордонд үргэлжилж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 21 минут
АН-ЫН ДЭД ДАРГА АСАН Б.ДЭЛГЭРМАА ЯАГААД ЯАГААД ИЗНН-ААС НЭР ДЭВШИХ БОЛОВ

  АН-ын дэд дарга Б.Дэлгэрмаа УИХ-ын сонгуульд бие даан нэр дэвшихээр ...

2020 оны 05 сарын 23, 21 цаг 44 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани