Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

13, Тооны утганд мэдрэмжтэй хандах нь

Санхүүгийн тайланг ойлгох нь:
Компанийн жил, улирлын тайлангийн ард байх үргэлжилсэн тоон баганууд сонирхол татахгүй байж болох ч компанийн үйл ажиллагаанд санаа зовж байдаг хөрөнгө оруулагчдад ач тустай билээ. Өнгөрсөн хугацааны ашиг, компанийн өнөөгийн санхүүгийн байдлыг судалснаар хөрөнгө оруулагч тухайн компанийн хувьцаа эргээд ашгаа өгж чадах эсэхийг шийднэ. Сайн мэдээлэлтэй хувьцаа эзэмшигч ялангуяа эрсдэл ихтэй жижиг компанийн хувьд илүү аюулгүй байна. Жил болон улирлын тайлангууд нь санхүүгийн үйл ажиллагааны өнгөрсөн хугацааны албан ёсны бүртгэл юм Эдгээр тайлан нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн станлартад нийцэх алба байхгүй ч эдгээр мэдээлэл нь үндэсний болон орон нутгийн үнэт цаасны хууль тогтоомж, аж ахуйн дүрэм журамд заагдсан мэдээлэл байх ёстой. Нэмж хэлэхэд, хувьцаа эзэмшигчид эдгээр мэдээллийг тогтоосон хугацааны дотор хүлээн авах ёстой. Жил бүрийн тайланд захирлуудын нэрс, хувьцаа худалдан авах төлөвлөгөө, компанийн дангаар буюу хэсэгчлэн эзэмшиж буй өөр бусад аж ахуйн нэгж дэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалт, урт хугацааны өр төлбөрийн жагсаалт, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн компанийн хэргийн талаарх зэрэг мэдээлэл багтана.
 
Тайлан баланс.
Тайлан баланс нь тодорхой хугацаан дахь буюу гол төлөв компанийн санхүүгийн жилийн эцсийн хугацааны санхүүгийн зураглал юм. Үүнд корпорацийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаа эзэмшигчдийн өмч багтана. Тайлан балансын нэг талд компанийн эзэмшдэг буюу эзэмшиж байгаа ямар нэг өмч хөрөнгө байна. Үүнд бэлэн мөнгө, богино хугацаат үнэт цаас, авлагын данс, бараа материал, урьдчилан төлөгдсөн татвар зэрэг эргэлтийн хөрөнгө мөн барилга байгууламж, машин үйлдвэр, тоног төхөөрөмж гэх мэт үндсэн хөрөнгө орно,
 
Үндсэн хөрөнгийг зарим тохиолдолд «хөрөнгө, үйлдвэр, тоног төхөөрөмж» гэж нэрлэдгийг анхаарна уу. Эдгээр үндсэн хөрөнгийг үнэлэх энгийн арга бол зардлаас тайлан балансын хугацааны хуримтлагдсан элэгдлийг хасах явдал юм.
 
Тайлан балансын нөгөө талд өр төлбөр, хувьцаа эзэмшигчдийн өмч буюу ашиг сонирхлыг илэрхийлэгч компанийн цэвэр үнэ цэнэ байна. Өр төлбөр гэж компанийн бусдын өмнө хүлээсэн үүрэг буюу илүү тодорхой хэлбэл ирэх жил ба бусад хугацаанд төлөх бүх өрийг хэлнэ. Үүнд өглөгийн данс, орлогын албан татварын өглөг, тухайн жилд төлж дуусгах урт хугацааны өр төлбөрийн хэмжээ болон санхүүгийн тайлангийн хугацаанаас нэг жил буюу түүнээс дээш хугацаатай урт хугацаат болон богино хугацаанд төлөх ёстой өр төлбөр зэрэг багтана. Урт хугацааны өр төлбөрт зөвхөн урт хугацаат өр биш бас хугацаа хойшилсон орлогын албан татвар орно. Энэ нь засгийн газраас заасан тодорхой хэмжээний хасалтын дүнд хугацаа хойшилсон хэзээ нэг цагт эргэн төлөгдөх өр төлбөр юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө гэдэгт тухайн компанид оруулсан хувьцаа эзэмшигчдийн нийт хөрөнгийн хүү билээ. Тайлан балансад өр төлбөрийг хөрөнгөөс хасаад гарсан дүн нь хувьцаа эзэмшигчдийн компани дахь эзэмшил буюу өмч болно. Энэ тохиолдолд хөрөнгө нь өр төлбөр дээр хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийг нэмсэн дүнтэй ямагт тэнцүү байна.
 
Хууль эрх зүйн болоод нягтлан бодох бүртгэлийн шалтгаанаар доорх гурван ангилалд хуваагдана.
□    Бизнесийн эзэмшлийг харуулдаг энгийн болон давуу эрхийн хувьцаа буюу капитал хөрөнгө:
□    Компанийн үйл ажиллагаа явуулсан хугацаанд төлөгдсөн бүхий л заодал. ноогдол ашгаас тооцох татварын дараах орлого буюү хуримтлагдсан ашиг
□    Хувьцаа тус бүрийн нэрлэсэн үнэ, зах зээлийн үнээс илүү борлуулсан нийт хувьцааны хэмжээ буюу орж ирсэн илүүдэл (зарим тохиолдолд капиталын илүүдэл гэх).
Тайлан баланс нь жилийн туршид компани ямар орлого олсон эсэхийг мөн хэдий хэмжээний зардал гарсан зэргийг үзүүлэхгүй. Эдгээр мэдээлэл нь ашгийн тайланд тусгагдана.
 
Ашгийн тайлан.
Зарим үед орлогын тайлан буюу ашиг алдагдлын тайлан гэж нэрлэгдэх ашгийн тайлан нь тодорхой бараа, үйлчилгээнээс жилийн туршид хэдий хэмжээний мөнгө олсон, цалин хөлс, үйл ажиллагааны улмаас компаниас гарсан зардлыг үзүүлдэг. Хэдий хэмжээний орлого олсон, хэдий хэмжээний зардал гарсан хоёрын зөрүү нь компанийн цэвэр ашиг буюу орлого юм. Энэ мөнгө нь компанид дахин хөрөнгө оруулалт хийх, хувьцаа эзэмшигчдийн ноогдол ашгийг хуваарилах зэрэгт зарцуулагдана.
 
Ашгийн тайлан нь дөрвөн үндсэн хэсэгт хуваагдана. Үүнд үйл ажиллагааны хэсэг, үйл ажиллагааны бус хэсэг. зээлдүүлэгчдийн хэсэг мөн эзэмшигчдийн хэсэг орно. Үйл ажиллагааны хэсэгт компанийн бараа, үйлчилгээнээс олсон орлогоос хасах нь борлуулалтын зардал (хөдөлмөр, эрчим хүч зэрэг) орно. Энэ нь үйл ажиллагааны нийт ашгийг илэрхийлнэ. Үйл ажиллагааны бус хэсэгт компанийн хөрөнгө оруулалтын ноогдол ашиг, зээлийн хүү буюу үйл ажиллагааны бус орлогыг цэвэр үйл ажиллагааны орлого дээр нэмнэ. Үүнд мөн нэмэлт ба гэнэтийн үйл явдлаас олсон олз буюу гарз (жишээ нь: том хэмжээний хөрөнгийн нэг удаагийн борлуулалт) буюу «бусад зүйлс» нэмэгдэнэ. Эдгээрийн нийлбэр нь компанийн бүх эх сурвалжаас олсон орлогыг илэрхийлнэ. Зээлдүүлэгчид өгөх өр төлбөр нь зээлдүүлэгчийн хэсэгт бичигдэнэ. Эдгээрт голдуу компанид мөнгө зээлдүүлсэн өр эзэмшигчдэд  төлөх  ёстой банкны зээл болон хүүгийн төлбөр хэлбэрээр байх тогтсон хүүгийн төлбөр орно. Эцэст нь эзэмшигчдийн хэсэгт компанийн цэвэр ашиг буюу алдагдлыг үзүүлнэ. Цэвэр ашиг бүх зардал, ноогдол ашгийг төлөөд гарсан жилийн нийт хуримтлагдсан ашгийг үзүүлдэг хуримтлагдсан ашгийн тайланд бүртгэгдэнэ.
 
Хуримтлагдсан ашгийн тайлан.
Жилийн тайлангийн энэ хэсэгт бэлэн мөнгө буюу шинэ хөрөнгөнд дахин хөрөнгө оруулалт хийх бизнест хадгалагдан байгаа нийт ашгийг харуулна. Өөрөөр хэлбэл энэ нь компанийн жилээс жилд хуримтлагдсан цэвэр ашгийн хэтрэлт, хувьцаа эзэмшигчдэд төлсөн ноогдол ашиг харуулна.
 
Санхүүгийн байдлын өөрчлөлт.
Тайлангийн энэ хэсэгт хоёр жилийн хоорондох ажлын капитал (эргэлтийн хөрөнгөөс хасах нь богино хугацаат өглөг) дахь өөрчлөлт илэрхийлдэг. Үүнийг маш олон янзаар хэлдэг бөгөөд («Фондын эх үүсвэр, ашиглалтын тайлан» ба «эх үүсвэр, хэрэглээний талаарх фондын тайлан») үндсэндээ хоёр жилийн хугацааны компанийн тайлан баланс хоорондын гүүрийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн компани тухайнжилдсанхүүжилтхэрхэн яаж хийсэн, дээрх санхүүжилт хэрхэн зарцуулагдсан эсэхийг нэгтгэн харуулна.
 
Аудиторын тайлан.
Компаниуд хуулийн дагуу гадны, хараат бус нягтлан бодогчийг компаний жил бүрийн бизнес хэрхэн явагдаж байгаа талаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор томилно. Үндсэндээ нягтлан бодогчийн ажил бол компанийн санхүүгийн тайлан үнэн бодитой эсэхийг нягтлах явдал юм Аудиторын тайлан нь товчхон, хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн санхүүгийн байдлын талаар баталгаа өгөх хэмжээнд байна. Харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд компанийн санхүүгийн шалгалт үүнээс үүдэн гарах дугнэлт нь дутуу дулимаг учир зарим хөрөнгө оруулагчдыг гол аудитын пүүсүүдийнмэдлэг, мэргэжлийн ур чадварт эргэлзэхэд хүргэж байна. Аз болоход тааруухан хийсэн аудитын тайлангаас болж гарах хохирлоос гарах том алхам болох санхүүгийн бүртгэл программ нь олон улсын хэмжээнд стандартчилагдаж байгаа бөгөөд цаашид аудиторын тайлан нь баталгаатай байх нэг чухал арга хэмжээ юм
 
Санхүүгийн тайлангийн тайлбар.
Эцэст нь санхүүгийн жилийн тайлангийн тайлбараас сонирхолтой мэдээг олж болно. Эдгээрийг нягтлан үзвэл заримдаа компанийн шүүхээр шийдүүлсэн талаарх материал болон хөрөнгө оруулагчдад хэрэгтэй бусад материалыг ч хавсаргасан байдаг.
13, Тооны утганд мэдрэмжтэй хандах нь
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Шинэ мэдээ
Тусгай зөвшөөрөл цуцалсан талбайд хяналт, шалгалт хийж байна

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/369 дугаар ...

Өнөөдөр, 15:01
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг дахин сунгалаа

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар “Бэлэн байдлын зэрэгт ...

Өнөөдөр, 14:40
Дотоодын аялагчид өдөрт 2000 тонн хог хаядаг

Урин цаг ирэв үү, үгүй юү гэр бүл, найз нөхдөөрөө нийлэн хөдөөг зорих нь ...

Өнөөдөр, 14:03
ОХУ-ын Холбооны Хурал "Монгол, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэрээ"-г баталжээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын урилгаар ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин ...

Өнөөдөр, 12:48
Усархаг, дуу цахилгаантай бороо орох тул үер, усны аюулаас сэрэмжлүүлж байна

Өчигдөр буюу 2020.07.09-ны өдөр Тээврийн цагдаагийн албанд иргэдээс 396 ...

Өнөөдөр, 12:32
Байнгын хороодын дарга нарыг сонгон, дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг баталж, Анхдугаар чуулган өндөрлөв

  Байнгын хорооны дарга нарыг сонгож батлав Улсын Их Хурлын Анхдугаар ...

Өнөөдөр, 09:35
Бээжин, Тяньжиньд хамгийн ойрхон “их элсэн сав газар”-ыг цөлжилтөөс ангижруулж буй тухай тэмдэглэл

Нэгэн цагт хэдэн мянган километр газрыг хамран их элс манхан нүүдэллэдэг ...

Өчигдөр, 13:59
Зургаан жилийн ял авсан Б.Отгонбаатар гэж хэн бэ?

Төрийн шүүхээр орж 6 жилийн ял сонсоод байгаа Ерөнхий сайд асан ...

Өчигдөр, 11:21
Ерөнхий сайд байхдаа өөртөө лиценз олгосон Ж.Эрдэнэбатад 6 жилийн хорих ял оноолоо

Нийслэлийн прокурорын газраас шүүгдэгч Ж.Эрдэнэбат, Б.Отгонбаатар, ...

2020 оны 07 сарын 06, 13 цаг 25 минут
Хямралыг даваад, хуримтлуулж чадвал сайн л хэрэг

Монгол Улсын эдийн засгийг энэ онд 0.5 хувиар агшина хэмээн таамагласнаа ...

2020 оны 06 сарын 20, 13 цаг 21 минут
Дундговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй ураны компанийн үйл ажиллагааг зогсоолоо

 Дундговь аймгийн Өлзийт, Баянжаргалан, Гурвансайхан, Өндөршил сумын ...

2020 оны 06 сарын 17, 13 цаг 28 минут
Алтаа ухуулаад авдрандаа хаягдсан “Шүрэн гал”

Шүрэн гал. Шарын гол гэдэг нэрний гарвал энэ үгтэй холбоотой тухай ...

2020 оны 06 сарын 16, 11 цаг 07 минут
“Эрдэнэт”-ийн 49 хувь”-ийн бүлэглэлийн гишүүн Р.Амаржаргал төр тэргүүлэх ёсгүй

Ардчилсан нам өнөөдөр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийж, ...

2020 оны 06 сарын 16, 10 цаг 07 минут
Өвөр Монголоос бал чулууны арвин нөөц илэрчээ

БНХАУ-ын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баяннуур хотод бал чулууны арвин ...

2020 оны 06 сарын 15, 15 цаг 22 минут
“Бид дахин уучлал эрэхгүй”

Англи-Австралийн уул уурхайн “Рио Тинто” компани тэсэлгээ хийх ...

2020 оны 06 сарын 15, 11 цаг 44 минут
Эдийн засгийн хямрал дөнгөж эхэлж байгааг анхааруулжээ

Дэлхийн улс орнууд үндсэндээ зургаан сарын турш коронавирустай ...

2020 оны 06 сарын 15, 09 цаг 48 минут
Дорнод аймгийн ард иргэд нэр дэвшигч Ц.Сэргэлэнг идэвхийлэн дэмжиж байна

УИХ-ын 2020 оны сонгуульд Дорнод аймагт МАН-аас генерал Ц.Сэргэлэн, УИХ-ын ...

2020 оны 06 сарын 13, 15 цаг 46 минут
Ядуу ч “ялах” Монгол

“Баялгийн сантай болно”, “Валютын нөөцийг ...

2020 оны 06 сарын 12, 20 цаг 54 минут
2020 оны 06 сарын 12, 16 цаг 39 минут
ТЕГ-ын дарга, генерал Д.ГЭРЭЛИЙН ХҮҮГИЙН УУРХАЙД шүүх үзлэг хийж байна

ТЕГ-ын дарга, Генерал Д.Гэрэлийн хүү Г.Аранзалын нэр дээр бүртгэлтэй ...

2020 оны 06 сарын 10, 12 цаг 00 минут
“Рио Тинто” дурсгалт газрыг сүйтгэсэн шалтгаанаа тайлбарлажээ

 Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа  явуулдаг "Рио Тинто” ...

2020 оны 06 сарын 09, 16 цаг 31 минут
“ТОП”-ууд “Эрдэнэт үйлдвэр”-т зочиллоо

 Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн ...

2020 оны 06 сарын 09, 15 цаг 13 минут
2020 оны 06 сарын 09, 14 цаг 32 минут
Хийн хоолой бол хий мөрөөдөл биш

 Оросоос Хятад руу хий дамжуулах хоолойг Монголын нутгаар дайруулах ...

2020 оны 06 сарын 08, 20 цаг 36 минут
2020 оны 06 сарын 08, 15 цаг 41 минут
Нидерланд улс коронавирусийн халдвараас сэргийлж, 10,000 булга заазлах шийдвэр гаргажээ

Нидерландын засгийн газар коронавирусийн халдвар тархахаас сэргийлэх ...

2020 оны 06 сарын 08, 13 цаг 14 минут
Бүлэглэл чинь сүрэглэл болчихлоо, толгойлогч оо...

Сүргийн толгойлогч сахал Эрдэнэбилэгээс асуух асуулт байна аа. Төр улсыг ...

2020 оны 06 сарын 07, 20 цаг 33 минут
Хийсэн бүтээсэн нь ямагт капитал!

Ертөнц тэр чигээрээ худалдаа хийж байна. Худалдаагаар амьдарч амьсгалж ...

2020 оны 06 сарын 07, 19 цаг 57 минут
Ураны тусгай зөвшөөрлийг хэн, хэний үед олгосон бэ?

Дэлхий нийтээр цөмийн зэвсэг, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг ...

2020 оны 06 сарын 07, 11 цаг 53 минут
2020 оны 06 сарын 04, 11 цаг 19 минут
Эрдэмтэд дэлхийн зургаа дахь ‘их мөхөл’ ойртож байгааг анхаарууллаа

Стэнфорд, Принстон, Беркелийн их сургуулийн эрдэмтэд 2015 онд ...

2020 оны 06 сарын 03, 21 цаг 33 минут
Төмрийн хүдрийн үнэ 102 ам.доллар болж өсжээ

Энэ долоо хоногийн Даваа гарагт (2020.06.02) Даляны түүхий эдийн бирж дээр ...

2020 оны 06 сарын 03, 16 цаг 41 минут
Америкийн занарын нефть олборлогч 17 компани дампуурлаа зарлажээ

 ВАШИНГТОН. /Financial Times/. Коронавирусний цар тахлын улмаас ...

2020 оны 06 сарын 02, 18 цаг 21 минут
2020 оны 05 сарын 31, 18 цаг 52 минут
Шилийн гол аймаг дахин уул уурхай нээхгүй

 Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Шилийн гол аймгийн Засаг захиргааны ...

2020 оны 05 сарын 28, 23 цаг 48 минут
​‘Онон’ Монголдоо эсэн мэнд буцаж ирсэн цорын ганц эгэл хөхөө болжээ

Монгол Улсын Зэрлэг ан амьтан судлах, хамгаалах төв ТББ болон Их Британийн ...

2020 оны 05 сарын 28, 11 цаг 05 минут
2020 оны 05 сарын 27, 21 цаг 43 минут
2020 оны 05 сарын 27, 17 цаг 26 минут
2020 оны 05 сарын 27, 11 цаг 15 минут
Алтны ханш 1700.60 ам.долларт буюу сүүлийн найман жилд хамгийн өндөр үнэ хүрлээ

 Алтны ханш өнөөдөр  1728.29 ам.доллар байгааг  Bloomberg ...

2020 оны 05 сарын 27, 10 цаг 58 минут
Шатахууны үнэ БУУРЛАА

 Ашигт малтмал, газрын тосны газраас шатахууны үнийн асуудлаар ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 58 минут
“Борц” болсон эдийн засаг

Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороо хуралдаж, бөхийн ...

2020 оны 05 сарын 26, 10 цаг 42 минут
Том гүрнүүд сансрын уудамд олборлолт хийхээр өрсөлдөж эхэллээ

Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд дэлхийн томоохон гүрнүүд сансрын уудамд ...

2020 оны 05 сарын 25, 21 цаг 04 минут
Ираны түлш тээвэрлэсэн эхний хөлөг онгоц Венесуэлд хүрчээ

 АНУ-ын зүгээс хатуу сануулга өгөөд байсан хэдий ч Ираны түлш ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 17 минут
В.Путин Оросын нефтийн салбарыг дэмжих удирдамж өглөө

 ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин Засгийн газартаа хандаж, ирэх сарын 15-ны ...

2020 оны 05 сарын 25, 20 цаг 07 минут
Хятад улс цөлийг 60 жилийн дотор баян бүрд болгов

 Юйлин хотын иргэд элсэн шуурганаас хамгаалж мод суулгаж эхэлсэн ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 12 минут
Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас

Дэлхийн ан амьтдын тухай сонирхолтой баримтуудаас та бүхэнд хүргэж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 16 цаг 08 минут
Салхитын ордын авлигалын хэрэгт холбогдсон 6 шүүгчээс хоёр нь 3-5 жилийн ял авчээ

 Салхитын  ордын маргааныг шүүхээр шийдэхдээ 10-170 сая ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 28 минут
У.Хүрэлсүх: Хил нээхгүй, хэзээ нээхийг хэлж чадахгүй

Улсын Онцгой комиссын Өргөтгөсөн хуралдаан Төрийн ордонд үргэлжилж байна. ...

2020 оны 05 сарын 25, 13 цаг 21 минут
АН-ЫН ДЭД ДАРГА АСАН Б.ДЭЛГЭРМАА ЯАГААД ЯАГААД ИЗНН-ААС НЭР ДЭВШИХ БОЛОВ

  АН-ын дэд дарга Б.Дэлгэрмаа УИХ-ын сонгуульд бие даан нэр дэвшихээр ...

2020 оны 05 сарын 23, 21 цаг 44 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани