Ord.mn | Mongolian Mining
| English |  Mobile |  Rss

13, Тооны утганд мэдрэмжтэй хандах нь

Санхүүгийн тайланг ойлгох нь:
Компанийн жил, улирлын тайлангийн ард байх үргэлжилсэн тоон баганууд сонирхол татахгүй байж болох ч компанийн үйл ажиллагаанд санаа зовж байдаг хөрөнгө оруулагчдад ач тустай билээ. Өнгөрсөн хугацааны ашиг, компанийн өнөөгийн санхүүгийн байдлыг судалснаар хөрөнгө оруулагч тухайн компанийн хувьцаа эргээд ашгаа өгж чадах эсэхийг шийднэ. Сайн мэдээлэлтэй хувьцаа эзэмшигч ялангуяа эрсдэл ихтэй жижиг компанийн хувьд илүү аюулгүй байна. Жил болон улирлын тайлангууд нь санхүүгийн үйл ажиллагааны өнгөрсөн хугацааны албан ёсны бүртгэл юм Эдгээр тайлан нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн станлартад нийцэх алба байхгүй ч эдгээр мэдээлэл нь үндэсний болон орон нутгийн үнэт цаасны хууль тогтоомж, аж ахуйн дүрэм журамд заагдсан мэдээлэл байх ёстой. Нэмж хэлэхэд, хувьцаа эзэмшигчид эдгээр мэдээллийг тогтоосон хугацааны дотор хүлээн авах ёстой. Жил бүрийн тайланд захирлуудын нэрс, хувьцаа худалдан авах төлөвлөгөө, компанийн дангаар буюу хэсэгчлэн эзэмшиж буй өөр бусад аж ахуйн нэгж дэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалт, урт хугацааны өр төлбөрийн жагсаалт, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн компанийн хэргийн талаарх зэрэг мэдээлэл багтана.
 
Тайлан баланс.
Тайлан баланс нь тодорхой хугацаан дахь буюу гол төлөв компанийн санхүүгийн жилийн эцсийн хугацааны санхүүгийн зураглал юм. Үүнд корпорацийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаа эзэмшигчдийн өмч багтана. Тайлан балансын нэг талд компанийн эзэмшдэг буюу эзэмшиж байгаа ямар нэг өмч хөрөнгө байна. Үүнд бэлэн мөнгө, богино хугацаат үнэт цаас, авлагын данс, бараа материал, урьдчилан төлөгдсөн татвар зэрэг эргэлтийн хөрөнгө мөн барилга байгууламж, машин үйлдвэр, тоног төхөөрөмж гэх мэт үндсэн хөрөнгө орно,
 
Үндсэн хөрөнгийг зарим тохиолдолд «хөрөнгө, үйлдвэр, тоног төхөөрөмж» гэж нэрлэдгийг анхаарна уу. Эдгээр үндсэн хөрөнгийг үнэлэх энгийн арга бол зардлаас тайлан балансын хугацааны хуримтлагдсан элэгдлийг хасах явдал юм.
 
Тайлан балансын нөгөө талд өр төлбөр, хувьцаа эзэмшигчдийн өмч буюу ашиг сонирхлыг илэрхийлэгч компанийн цэвэр үнэ цэнэ байна. Өр төлбөр гэж компанийн бусдын өмнө хүлээсэн үүрэг буюу илүү тодорхой хэлбэл ирэх жил ба бусад хугацаанд төлөх бүх өрийг хэлнэ. Үүнд өглөгийн данс, орлогын албан татварын өглөг, тухайн жилд төлж дуусгах урт хугацааны өр төлбөрийн хэмжээ болон санхүүгийн тайлангийн хугацаанаас нэг жил буюу түүнээс дээш хугацаатай урт хугацаат болон богино хугацаанд төлөх ёстой өр төлбөр зэрэг багтана. Урт хугацааны өр төлбөрт зөвхөн урт хугацаат өр биш бас хугацаа хойшилсон орлогын албан татвар орно. Энэ нь засгийн газраас заасан тодорхой хэмжээний хасалтын дүнд хугацаа хойшилсон хэзээ нэг цагт эргэн төлөгдөх өр төлбөр юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө гэдэгт тухайн компанид оруулсан хувьцаа эзэмшигчдийн нийт хөрөнгийн хүү билээ. Тайлан балансад өр төлбөрийг хөрөнгөөс хасаад гарсан дүн нь хувьцаа эзэмшигчдийн компани дахь эзэмшил буюу өмч болно. Энэ тохиолдолд хөрөнгө нь өр төлбөр дээр хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийг нэмсэн дүнтэй ямагт тэнцүү байна.
 
Хууль эрх зүйн болоод нягтлан бодох бүртгэлийн шалтгаанаар доорх гурван ангилалд хуваагдана.
□    Бизнесийн эзэмшлийг харуулдаг энгийн болон давуу эрхийн хувьцаа буюу капитал хөрөнгө:
□    Компанийн үйл ажиллагаа явуулсан хугацаанд төлөгдсөн бүхий л заодал. ноогдол ашгаас тооцох татварын дараах орлого буюү хуримтлагдсан ашиг
□    Хувьцаа тус бүрийн нэрлэсэн үнэ, зах зээлийн үнээс илүү борлуулсан нийт хувьцааны хэмжээ буюу орж ирсэн илүүдэл (зарим тохиолдолд капиталын илүүдэл гэх).
Тайлан баланс нь жилийн туршид компани ямар орлого олсон эсэхийг мөн хэдий хэмжээний зардал гарсан зэргийг үзүүлэхгүй. Эдгээр мэдээлэл нь ашгийн тайланд тусгагдана.
 
Ашгийн тайлан.
Зарим үед орлогын тайлан буюу ашиг алдагдлын тайлан гэж нэрлэгдэх ашгийн тайлан нь тодорхой бараа, үйлчилгээнээс жилийн туршид хэдий хэмжээний мөнгө олсон, цалин хөлс, үйл ажиллагааны улмаас компаниас гарсан зардлыг үзүүлдэг. Хэдий хэмжээний орлого олсон, хэдий хэмжээний зардал гарсан хоёрын зөрүү нь компанийн цэвэр ашиг буюу орлого юм. Энэ мөнгө нь компанид дахин хөрөнгө оруулалт хийх, хувьцаа эзэмшигчдийн ноогдол ашгийг хуваарилах зэрэгт зарцуулагдана.
 
Ашгийн тайлан нь дөрвөн үндсэн хэсэгт хуваагдана. Үүнд үйл ажиллагааны хэсэг, үйл ажиллагааны бус хэсэг. зээлдүүлэгчдийн хэсэг мөн эзэмшигчдийн хэсэг орно. Үйл ажиллагааны хэсэгт компанийн бараа, үйлчилгээнээс олсон орлогоос хасах нь борлуулалтын зардал (хөдөлмөр, эрчим хүч зэрэг) орно. Энэ нь үйл ажиллагааны нийт ашгийг илэрхийлнэ. Үйл ажиллагааны бус хэсэгт компанийн хөрөнгө оруулалтын ноогдол ашиг, зээлийн хүү буюу үйл ажиллагааны бус орлогыг цэвэр үйл ажиллагааны орлого дээр нэмнэ. Үүнд мөн нэмэлт ба гэнэтийн үйл явдлаас олсон олз буюу гарз (жишээ нь: том хэмжээний хөрөнгийн нэг удаагийн борлуулалт) буюу «бусад зүйлс» нэмэгдэнэ. Эдгээрийн нийлбэр нь компанийн бүх эх сурвалжаас олсон орлогыг илэрхийлнэ. Зээлдүүлэгчид өгөх өр төлбөр нь зээлдүүлэгчийн хэсэгт бичигдэнэ. Эдгээрт голдуу компанид мөнгө зээлдүүлсэн өр эзэмшигчдэд  төлөх  ёстой банкны зээл болон хүүгийн төлбөр хэлбэрээр байх тогтсон хүүгийн төлбөр орно. Эцэст нь эзэмшигчдийн хэсэгт компанийн цэвэр ашиг буюу алдагдлыг үзүүлнэ. Цэвэр ашиг бүх зардал, ноогдол ашгийг төлөөд гарсан жилийн нийт хуримтлагдсан ашгийг үзүүлдэг хуримтлагдсан ашгийн тайланд бүртгэгдэнэ.
 
Хуримтлагдсан ашгийн тайлан.
Жилийн тайлангийн энэ хэсэгт бэлэн мөнгө буюу шинэ хөрөнгөнд дахин хөрөнгө оруулалт хийх бизнест хадгалагдан байгаа нийт ашгийг харуулна. Өөрөөр хэлбэл энэ нь компанийн жилээс жилд хуримтлагдсан цэвэр ашгийн хэтрэлт, хувьцаа эзэмшигчдэд төлсөн ноогдол ашиг харуулна.
 
Санхүүгийн байдлын өөрчлөлт.
Тайлангийн энэ хэсэгт хоёр жилийн хоорондох ажлын капитал (эргэлтийн хөрөнгөөс хасах нь богино хугацаат өглөг) дахь өөрчлөлт илэрхийлдэг. Үүнийг маш олон янзаар хэлдэг бөгөөд («Фондын эх үүсвэр, ашиглалтын тайлан» ба «эх үүсвэр, хэрэглээний талаарх фондын тайлан») үндсэндээ хоёр жилийн хугацааны компанийн тайлан баланс хоорондын гүүрийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Мөн компани тухайнжилдсанхүүжилтхэрхэн яаж хийсэн, дээрх санхүүжилт хэрхэн зарцуулагдсан эсэхийг нэгтгэн харуулна.
 
Аудиторын тайлан.
Компаниуд хуулийн дагуу гадны, хараат бус нягтлан бодогчийг компаний жил бүрийн бизнес хэрхэн явагдаж байгаа талаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор томилно. Үндсэндээ нягтлан бодогчийн ажил бол компанийн санхүүгийн тайлан үнэн бодитой эсэхийг нягтлах явдал юм Аудиторын тайлан нь товчхон, хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн санхүүгийн байдлын талаар баталгаа өгөх хэмжээнд байна. Харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд компанийн санхүүгийн шалгалт үүнээс үүдэн гарах дугнэлт нь дутуу дулимаг учир зарим хөрөнгө оруулагчдыг гол аудитын пүүсүүдийнмэдлэг, мэргэжлийн ур чадварт эргэлзэхэд хүргэж байна. Аз болоход тааруухан хийсэн аудитын тайлангаас болж гарах хохирлоос гарах том алхам болох санхүүгийн бүртгэл программ нь олон улсын хэмжээнд стандартчилагдаж байгаа бөгөөд цаашид аудиторын тайлан нь баталгаатай байх нэг чухал арга хэмжээ юм
 
Санхүүгийн тайлангийн тайлбар.
Эцэст нь санхүүгийн жилийн тайлангийн тайлбараас сонирхолтой мэдээг олж болно. Эдгээрийг нягтлан үзвэл заримдаа компанийн шүүхээр шийдүүлсэн талаарх материал болон хөрөнгө оруулагчдад хэрэгтэй бусад материалыг ч хавсаргасан байдаг.
13, Тооны утганд мэдрэмжтэй хандах нь
Та Like дарж уул уурхайн мэдээллийг өдөр болгон facebook-ээр дамжуулан авах боломжтой


URL


АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7711-0505 утсаар хүлээн авна.

Сэтгэгдлүүд:

Сэтгэгдэл нэмэх
Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
Шинэ мэдээ
Ц.Цэрэнпунцаг гарьд “Aspire Mining” дахь эзэмшлээ 52.5 хувь болгон ДАХИН ӨСГӨЛӨӨ

 Австралийн Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй "Aspire Mining” компанийн ...

Өнөөдөр, 18:02
Рио Тинто компани Өмнөд Африк дахь уурхайгаа түр хаалаа

 Өмнөд Африкт байрлах Рио Тинтогийн хөрөнгө оруулалтай "RBM” компани ...

Өнөөдөр, 17:51
Дэлхийн хамгийн том мөсөн арал хурдтай хайлж байна

 Дэлхийн хамгийн том мөсөн арал Гринландын мөс 1990-ээд оны үетэй ...

Өнөөдөр, 17:36
Өнөөдөр, 16:55
Өнөөдөр, 14:31
Гол мөрөн дээгүүр зорчихгүй байхыг онцгойлон анхаарууллаа

Арванхоёрдугаар сарын эхний арав хоногийн байдлаар манай орны ихэнх гол ...

Өнөөдөр, 13:31
Аз дууддаг гэх нэн ховор цагаан цаа бугын тухай...

Норвегийн нэгэн зурагчин найзуудтайгаа ууланд аялж яваад авсан цагаан ...

Өнөөдөр, 12:38
1.2 их наяд төгрөг төсөвт авчрах үүрэгтэй ЗЭСИЙН ханш Хятадаас хамаарна

 Зэс Монгол Улсын төсвийн орлогод жин дарах нөлөөтэй учраас эл ...

Өчигдөр, 14:26
Өвөр Монголын нүүрсний үнэ сарын дотор бага хэмжээнд буурав

 Арван нэгдүгээр сард Өвөр Монголын нүүрсний үнэ бага хэмжээгээр ...

Өчигдөр, 13:39
Засгийн газар чөмгөө дундалж, ясаа цайтал ажиллах л хэрэгтэй боллоо доо

У.Хүрэлсүхийн энэ удаагийн айлчлал тэгэхээр хоёр талд, тэр тусмаа Монгол ...

Өчигдөр, 12:55
Ц.Элбэгдорж: Хийн хоолойг Монголын нутгаар дамжуулах тухай төслийг Оросууд “судалъя” гэвэл “үгүй” гэсэн үг

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх энэ сарын 5-ны үдэш Улаанбаатарынхаар 21.00 цагт ...

2019 оны 12 сарын 11, 16 цаг 16 минут
Оюутолгойн ирээдүйд дайх дөрвөн “бодол”

“Оюутолгой” төслийн хөрөнгө оруулалтын зардал хоёр тэрбум ...

2019 оны 12 сарын 11, 09 цаг 34 минут
Н.Алгаа: Уул уурхайд Таван толгойгоос өөр хөрөнгө оруулалт татах төсөл алга

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн ерөнхийлөгч асан, “ДАТ ...

2019 оны 12 сарын 10, 15 цаг 37 минут
ЭЦА-ны дэд дарга Ц.Ням-Очирыг “Салхитын мөнгөний ордын авлигалын мөнгийг зөөсөн” мэдээллийг шалгаж байна

Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт байрлах Салхитын мөнгөний ордын ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 48 минут
“Салхитын мөнгөний орд”-оос хичнээн ам.доллар авлигад хийссэн бол?

 Эдүгээ хууль, цагдаа, шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн, шүүгчдийг ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 29 минут
34,8 сая тн нүүрс экспортод гаргажээ

 Монгол Улсын нүүрсний экспортын орлогын өсөлт энэ оны 11 сарын ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 25 минут
БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДАД: Улаанбаатарын цаг агаарын нөхцөл утаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Өнөөдөр дэлхийн хүн амын талаас илүү нь хот, хотожсон газар амьдарч байна. ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 12 минут
Хийн хоолойд баярлах болоогүй...

 Хийн хоолойг монголын нутгаар барина тавина гэж монголчууд бид ...

2019 оны 12 сарын 10, 14 цаг 08 минут
Дорноговьд 500 гаруй ногтруу толгой, далавч нь тасарсан байдалтай үхжээ

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумд энэ сарын эхээр 500 гаруй ногтруу ...

2019 оны 12 сарын 10, 13 цаг 59 минут
1072 хувьцаанд "ногдол ашиг олгох уу"....

УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар "Эрдэнэс ...

2019 оны 12 сарын 10, 13 цаг 14 минут
Хэрэв бүх мөс хайлвал Дэлхий хэрхэн харагдах вэ

 Дэлхийн дулаарал явагдаж дэлхийн мөс хайлж далайн түвшин хурдацтай ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 54 минут
Хийн хоолойг ОХУ-ын тал судлахаар боллоо

  Харилцан ойлголцлын санамж бичиг нь бизнесийг хамтран явуулах ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 50 минут
Санкт-Петербургт хадгалагдаж байгаа “Чингисийн чулууны бичиг”-ийг Улаанбаатарт хадгалана

Монголын уран бичлэгийн калиграфийн монгол бичгээр бичиж үлдээсэн хамгийн ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 38 минут
Ундны усаа үр хүүхэд шигээ хайрлая хүмүүс ээ

 Нийслэлийн Байгаль орчны газраас санаачлан нийслэлийн төсвөөр ...

2019 оны 12 сарын 10, 12 цаг 38 минут
Шинэ Зеландад галт уул дэлбэрчээ

 Шинэ Зеландын Цагаан аралд галт уул дэлбэрсний улмаас таван хүн амь ...

2019 оны 12 сарын 10, 11 цаг 58 минут
2019 оны 12 сарын 10, 11 цаг 02 минут
Ноён уулын Ялалт

 Ерээд оны эхэн үед "Монэл" нэртэй өнгөт зурагт гарч тухайн үедээ ...

2019 оны 12 сарын 10, 10 цаг 52 минут
“Петро Матад” компанийг Сүхбаатар аймгаас гаргажээ

 Улсын хилийн торыг таслан хоёр тийш эвхэж тавьчихаад өрөмдлөг ...

2019 оны 12 сарын 10, 10 цаг 25 минут
Аврагчид Асгатын мөнгөний далд уурхайг нээх ажиллагаанд оролцож байна

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагчид Монгол Улсын стратегийн орд ...

2019 оны 12 сарын 09, 17 цаг 10 минут
Хэдэн залуугийн амь насаар ЭКО АЛТАН ЗААМРЫН зөвшөөрлийг цуцлах вэ, Ерөнхий сайд аа

  "Эко Алтан Заамар”-ын уурхай дахиад 1 залуу амиа алдлаа ...

2019 оны 12 сарын 09, 17 цаг 08 минут
2019 оны 12 сарын 09, 16 цаг 13 минут
Монголын зэсийн ирээдүй

 Монгол Улсын эдийн засаг алт, зэс, нүүрс гэсэн ...

2019 оны 12 сарын 09, 16 цаг 09 минут
Хүннүгийн мөнгөн луунуудын булш 2019 оны шилдэг олдвороор шалгарлаа

 АНУ-ын Археологийн институтээс эрхлэн гаргадаг "Archeology” сэтгүүл ...

2019 оны 12 сарын 09, 16 цаг 01 минут
Асуудалтай уурхайн компани болох “Терра Энержи” П.Очирбатын охиных гэнэ

 Одоогоос 9 жилийн өмнө Терра Энержи гэх компанийн ажилтан согтуугаар ...

2019 оны 12 сарын 09, 14 цаг 53 минут
Хятадууд нүүрсээ хямдруул гэж шахаж байна, бид яах ёстой юм

  Манай нүүрсийг үнэтэй байна, хямдруул гэж томорч, ...

2019 оны 12 сарын 09, 12 цаг 27 минут
Тосон бумбыг тоносоор байгаа онцгой бүрэн эрхт “АГМ Майнинг”

 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДЫН НҮДЭНД ХАРАГДДАГГҮЙ "АГМ МАЙНИНГ”  ...

2019 оны 12 сарын 09, 11 цаг 31 минут
Европ, Азийг “цэнхэр түлш”-ээр “атгах” орос төлөвлөгөө

 Арван дамнан яригдаж,  таван жилийн өмнө шавыг нь тавьж асан, ...

2019 оны 12 сарын 09, 11 цаг 22 минут
Оросын нэгэн тосгоны захад 50 гаруй цагаан баавгай цугларчээ

 Оросын умард туйлын алслагдсан тосгоны орчим 50 гаруй цагаан ...

2019 оны 12 сарын 09, 10 цаг 30 минут
СУДАЛГАА | Айл өрхийн 20% нь ялгадсаар БОХИРДСОН УС ууж байна

 Айл өрхийн ууж буй усанд гэдэсний савханцар Е.коли байгаа эсэхийг ...

2019 оны 12 сарын 09, 10 цаг 22 минут
Хөгжилгүй гэсэн гайхшралд өгөх нэг тайлбар

Дэлхийн эдийн засгаас баахан тоо баримт үзлээ. 2019 оны Нобелийн эдийн ...

2019 оны 12 сарын 07, 12 цаг 17 минут
Шуурхай: “Эко Алтан заамар”-т дахин осол гарч, 26 настай залуу амиа алджээ

Өнгөрсөн өвөл  “Эко Алтан Заамар” компанийн буруутай ...

2019 оны 12 сарын 06, 17 цаг 43 минут
2019 оны 12 сарын 06, 17 цаг 28 минут
Байгалийн хийн хоолой Монголоор дамжин өнгөрөх боломжийг үнэлэхүй

1. Байгалийн хийн ач холбогдол хийгээд эрэлтийн хандлага Байгалийн хий бол ...

2019 оны 12 сарын 06, 16 цаг 41 минут
Тавантолгойгоос их хэмжээний тонн нүүрс хулгайлагдсан уу?

Таван толгой ХК-ийн ҮЭ-ийн хорооны дарга Д.Махгал: Хууль шүүхийн ...

2019 оны 12 сарын 06, 16 цаг 24 минут
"Эрдэнэт" үйлдвэр "Росгеологи" компанитай хамтарч гүний хайгуул хийнэ

   Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ОХУ-д хийж байгаа ...

2019 оны 12 сарын 06, 15 цаг 54 минут
"Газпром" Монголоор дайрах хийн хоолойн маршрутыг хагас жилийн дотор гаргах ёстой

Монгол Улсын нутгаар дамжуулан БНХАУ-д хий нийлүүлэх хоолойн шинэ ...

2019 оны 12 сарын 06, 11 цаг 40 минут
Энэ оны эхний 10 сарын хугацаанд Хятадаас Монголд $662 саяын цахилгаан эрчим хүч нийлүүлжээ

Хятадын Өвөр Монголын Өөртөө Засах орон энэ оны эхний 10 сарын хугацаанд ...

2019 оны 12 сарын 05, 14 цаг 23 минут
ОХУ-тай уул уурхай, боловсрол зэрэг салбарт хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ

ОХУ-ын Ерөнхий сайд Д.А.Медведевийн урилгаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд ...

2019 оны 12 сарын 05, 11 цаг 24 минут
2019 оны 12 сарын 04, 18 цаг 27 минут
“Багануур”, “Шивээ-Овоо”-гийн уурхайн машин техникийг шинэчлэхээр тохиролцлоо

ОХУ-д ажлын айлчлал хийж буй Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ...

2019 оны 12 сарын 04, 17 цаг 11 минут

Санал асуулга

Тавантолгойн хувьцааг иргэдэд бэлнээр тараах нь зөв үү?

Зөв
Буруу
Мэдэхгүй

 
Ханшийн мэдээ
Гадаад хувьцаа
Нью йоркын хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Австралийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
Лондонгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Хонконгийн хөрөнгийн бирж
Нэр Хаалт Өөрчлөлт
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Торонтогийн хөрөнгийн бирж
 
Шинэ бүтээл

"Монголын Геологийн есөн эрхэм" номын нээлт боллоо
Металлын ханшийн мэдээ
Нүүрсний ханшийн мэдээ
Уул уурхайн ТОП 25 компани